BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR w Dziale Pomocy Bezdomnym


1. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.);

2. Wykształcenie wyższe,

3. Minimum dwuletni staż pracy,

4. Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość następujących aktów prawnych:

a) ustawa o finansach publicznych,

b) ustawa o pomocy społecznej,

c) ustawa o samorządzie gminnym,

d) ustawa, kodeks postępowania administracyjnego,

2. Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

3. Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, odporność na stres, kreatywność i umiejętność analizowania danych oraz formułowania, na ich podstawie, wniosków.

 3. Zakres obowiązków

1. Nadzór nad realizacją wykonania umów zawartych na zlecenie zadań pomocy osobom bezdomnym, w szczególności:

a) analiza, kontrola sprawozdań składanych przez podmioty,

b) akceptacja sprawozdań w systemie ”NAWIKUS”

c) przygotowanie list płatniczych dotacji,

d) analiza wydatkowania dotacji i realizacji złożonych kosztorysów,

e) wnioskowanie i opiniowanie projektów umów realizowanych zadań,

f) przeprowadzanie kontroli realizowanych zadań.

 

2. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej oraz działalności charytatywnej. Prowadzenie korespondencji, w tym zakresie oraz wydawanie opinii o współpracy, w szczególności w zakresie nadzorowanych zadań.

3. Przygotowywanie części merytorycznej postępowań konkursowych na realizację nadzorowanych zadań.

4. Przygotowanie projektów planów finansowych nadzorowanych zadań.

5. Przygotowywanie wymaganych sprawozdań z pracy Działu.

6. Przygotowania sprawozdania SWP.

7. Opracowanie materiałów dotyczących udzielanego wsparcia osobom bezdomnym, w szczególności w zakresie nadzorowanych zadań.

 


4. Warunki pracy i płacy:

1. Umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

2. Wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2 .200 – 3.200 brutto,

3. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem

    Wynagradzania Pracowników MOPS w Krakowie.

 5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,

2. cv,

3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

4. Kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko inspektora w DB”

7. Opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 8 marca 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór –INSPEKTOR DB”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 
7. Ilość etatów
    1


Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (INSPEKTOR w DB)