BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr 1

DYREKTOR CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO  NR 1 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH

 


I. Wymagania formalne

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy, o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada  2008r. (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz.902)  dla stanowisk urzędniczych

2. Wykształcenie średnie administracyjno- ekonomiczne lub wyższe administracyjno – ekonomiczne, oraz posiadanie co najmniej 4 letniego stażu pracy

3. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy  o ochronie danych osobowych, prawa pracy (kodeks pracy), zagadnień kadrowych

II. Wymagania dodatkowe

1. Obsługa urządzeń biurowych (ksero, faks, skaner).

2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność

3. Bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie aplikacji biurowych pakietu  MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, internetu i systemów informatycznychIII. Zakres obowiązków

1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników

2. Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych

3. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.

4. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich

6. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności

7. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP pracowników oraz kontrola ich aktualności

8. Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami (GUS, PFRON, zatrudnianie pracowników, sprawozdań dot. wychowanków  i inne).

9 . Przygotowywanie dokumentów związanych z rekrutacją pracowników

10. Prowadzenie ewidencji wniosków z ZFŚS

11. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego (wysyłka i odbiór korespondencji)

12.Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, znaczków, biletów MPK i innych.

13.Przepisywanie pism zleconych przez dyrektora, zastępcę dyrektora.

14.Prowadzenie ksiąg ewidencji wychowanków

15.Pełnienie obowiązków kasjera

   -  prowadzenie kasy zgodnie z Ustawą o rachunkowości i Ustawą o Finansach Publicznych

   -  przyjmowanie gotówki do kasy z wystawieniem dowodów KP

   -  wypłacanie gotówki z kasy na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez dyrektora i głównego księgowego

   -  podejmowanie gotówki z banku

   -  sporządzanie na bieżąco raportów kasowych

   -  odprowadzanie na odpowiednie rachunki bankowe wpłat dokonywanych do kasy.


IV. Warunki pracy i płacy:

1. Wymiar czasu pracy:  1 etat  od dnia 15.03.2017r.

2. Płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy z przedziału kat IX: 2000zł – 2800zł brutto

3. Miejsce pracy Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Dunajewskiego 5, Kraków

4. Dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. CV

3. Kopie dokumentów potwierdzających  posiadane  kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

4. Kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie

5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pub licznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe.

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności(tylko osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

7. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw Publicznych.VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dd1@pro.onet.pl  lub złożyć osobiście  w siedzibie Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie, ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków (wejście A II piętro) w terminie do dnia 08 marca 2017r. do godz. 16,00

Koperta zamknięta  musi zawierać adnotację „Nabór  - Inspektor ds. administracyjnych”. Decyduje data wpływu  oferty. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Wymagane oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.


VII. Informacje końcowe

Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z  wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków.

Osoby, które spełniają wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Administracyjnym Nr 1 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  jest wyższy niż 6%.
Dyrektor: Anna Czarnik

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne Nr 1 ()