BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

Wersja dokumentu z dnia 2017-02-23 08:40:43

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

przy ul. Łanowej 39 w Krakowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Starszy Inspektor ds. BHP i PPOŻ

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) spełnienie wymagań określonych dla kierowniczych stanowisk zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r.) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych,

 

b) obywatelstwo polskie,

 

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

 

e) znajomość z przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 

f) kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2005 nr 117 poz. 986 2005.07.01 ) oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 60 2017.09.01):

 

- wyższe wykształcenie i co najmniej 4 letni staż zawodowy,

 

- zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 – letni staż zawodowy lub,

 

- średnie wykształcenie i co najmniej 6 – letni staż zawodowy,

 

- ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp,

 

- aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej).

 

2. Wymagania pożądane:

 

1. doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych,

 

2. komunikatywność i wysoka kultura osobista,

 

3. dobra organizacja własnego stanowiska pracy,

 

4. odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność

 

3. Warunki pracy i płacy:

 

a) wymiar czasu pracy: 0,25 etatu,

 

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony,

 

c) wynagrodzenie zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1786.) oraz regulaminem wynagradzania DPS.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. sprawowanie kontroli nad stanem bhp i ppoż. w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

2. sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi co najmniej raz w roku okresowych analiz oraz sprawozdań stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

 

3. udział w opracowywanie planów modernizacji Domu oraz przedstawienia propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp i ppoż.

 

4.Udział w przekazywaniu do użytkowania modernizowanych części budynku będących miejscem pracy personelu oraz pomieszczeń w których znajdują się urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników

 

5.Przedstawianie Dyrektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.

 

6.Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i ppoż. oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp i ppoż.

 

7.Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp i ppoż. na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

8.Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowani na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków.

 

9.Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

10.Doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp i ppoż.

 

11.Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 

12.Współpraca w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

 

13.Dokonywanie szkoleń pracowników z dziedziny bhp i ppoż.

 

14.Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną na d pracownikami w zakresie bhp.

 

5.Wymagane dokumenty:

 

a) CV

 

b) dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia),

 

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

 

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

 

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992.)) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

 

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

g) własnoręcznie napisane oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu a przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności),

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, parter pok. 16 ( w godz. 7:00 – 15:00) lub przesłać pocztą, w terminie do 10.03.2017 r. decyduje data wpływu.

 

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Inspektor ds. BHP i PPOŻ ".

 

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty powiadomimy telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 653-22-47 w. 11.

 

 

 

Dyrektor mgr Elżbieta SIEJA.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor BHP i p.poż.