BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor – Psycholog w Klubie Integracji Społecznej MOPS w Krakowie
 

 

1. Wymagania formalne:


1. Spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

2. Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu psychologii.

3. Posiadać udokumentowane minimum roczne doświadczenie w pracy psychologa.2. Wymagania dodatkowe:


1. Umiejętność pracy z osobami bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie.

2. Gotowość do prowadzenia zajęć warsztatowych z grupą.

3. Umiejętność pracy w zespole.

4. Samodzielność w działaniu.

5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, kreatywność, umiejętność skutecznego działania w trudnym środowisku.

6. Znajomość problematyki dotyczącej bezrobocia w Krakowie.

7. Znajomość instytucji świadczących na terenie Krakowa pomoc psychologiczną.

 

3. Zakres obowiązków:


1. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom bezrobotnym wymagającym reintegracji społecznej i zawodowej, które dzięki tej pomocy będą zdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów będących przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej.

3. Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu rozwiązywania problemów i rozwoju osobowego.

4. Prowadzenie grupowych form wsparcia, w tym o charakterze samopomocowym.

 

4. Warunki pracy i płacy:


1. Umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej).

2. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2 500 zł brutto.

3. Inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek motywacyjny) zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:


1. list motywacyjny,

2. cv,

3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

4. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko podinspektora-psychologa w IS”,

7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 6 marca 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór – podinspektor-psycholog IS”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów:


   1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor – Psycholog w IS)