BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel logopeda

 

1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z logopedii dla ucznia z zespołem Aspergera

2. Wymagania dodatkowe
brak


3. Zakres obowiązków
zajęcia rewalidacyjne z uczniem dwa razy w tygodniu po jednej jednostce lekcyjnej


4. Warunki pracy i płacy:
zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 2/18

umowa na czas określony do dnia 23.06.2017 r.

5. Wymagane dokumenty:
cv, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oswiadczenie o niekaralności

zaświadczenie z CROD


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz.8-15


7. Ilość etatów
2/18


Dyrektor mgr Urszula Banaś