BIP MJO - Szkolne Schronisko Młodzieżowe

DYREKTOR SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w KRAKOWIE z FILIĄ w ZAKOPANEM

Kraków, ul. Grochowa 21

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – główny księgowy, w wymiarze 1 etat

 

WYMAGANIA FORMALNE :

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902) oraz określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wykształcenia i stażu pracy, czyli spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia zawodowe lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

oraz dodatkowo:

1. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata

2. biegła znajomość obsługi programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą (ZSZO)

3. biegła znajomość obsługi programu Budżet JST Plus

4. doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń

2. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej

3. komunikatywność, terminowość, sumienność, rzetelność

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW :

1. prowadzenie rachunkowości placówki

2. prowadzenie gospodarki finansowej placówki

3. opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz

4. dokonywanie kontroli wewnętrznej

5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych

 

WARUNKI PRACY i PŁACY :

1. wymiar czasu pracy: 1 etat, miejsce pracy Kraków, ul. Grochowa 21

2. płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń od 3000,00 zł + premia zgodnie z regulaminem wynagradzania A+O SSM

3. umowa na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. list motywacyjny i CV

2. kwestionariusz osobowy

3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

4. oświadczenie o niekaralności

5. oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 922)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 21 z dopiskiem „NABÓR – GŁÓWNY KSIĘGOWY” w terminie do 1 marca 2017 r.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / http://www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Schroniska.

Uwaga! Wynik postępowania obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rezultat rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami

 

 

Marta Jasińska

 

DYREKTOR

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkolne Schronisko Młodzieżowe (główny księgowy)