BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
kierownik zespołu ds. pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27


1. Wymagania formalne

a. wymagania określone w art. 6 ust. 1, 3 pkt 2 i 3, ustawy o pracownikach samorządowych,

b. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej,

c. posiadanie wykształcenie wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Filii,

b. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz 332 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. 2014r.poz.1118z późn. zm), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 231 poz.1375),

c. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

d. podstawowa znajomość ustaw o świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych , promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w zakresie dotyczącym realizacji zadań pomocy społecznej,

e. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa

i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną

f. znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,

g. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe,

h. umiejętność analizy kompetencji pracownika zespołu w obszarze wiedzy, umiejętności

i postaw,

i. umiejętność dokonywania oceny słabych i mocnych stron proponowanego przez pracownika działania oraz przewidywanie ich konsekwencji poprzez odpowiedni dobór metod i środków,

j. wspomaganie procesu edukacyjnego pracowników zespołu (samokształcenie, szkolenie, superwizje )

k. umiejętność motywowania pracowników zespołu do zmian i podejmowania wyzwań,

l. znajomość narzędzi i metod weryfikowania stopnia osiągnięcia celów,

m. zarządzanie czasem, w tym umiejętności pracy pod presją czasu oraz podejmowania decyzji o priorytetach w zespole pracy socjalnej,

 

 

UWAGA

każdy uczestnik naboru spełniający wymogi formalne jest zobowiązany do przygotowania prezentacji w Power Point pt. „Rola Kierownika w Zespole ds. pracy socjalnej – zadania i oczekiwania” w oparciu o materiały udostępniane przez Dział Personalny MOPS w Krakowie (ul. Józefińska 14, I piętro, pok. 106, w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku). Prezentacja nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej z zakwalifikowanymi kandydatami. MOPS udostępni sprzęt do odtworzenia prezentacji. Czas trwania prezentacji: do 10 minut.

 

 


3. Zakres obowiązków

a. koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników zespołu,

b. nadzór nad prowadzeniem pracy socjalnej, w tym nad doborem metod i technik pracy właściwych dla sytuacji osób i rodzin objętych pomocą,

c. organizowanie i wspieranie prowadzenia pracy socjalnej z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi,

d. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym, grupami i społecznościami lokalnymi, instytucjami niepublicznymi w zakresie organizowania pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz koordynację działań pracowników w tym zakresie,

e. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, zgodnie z zasadami i we współpracy z innymi pracownikami Zespołu,

f. udzielanie podległym pracownikom konsultacji w ramach wsparcia doskonalenia zawodowego,

g. organizowanie i prowadzenie edukacji pracowników,

h. zapewnienie realizacji zadań Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Ośrodku,

i. podejmowanie działań w zakresie usprawnienia organizacji, metod i form pracy w Zespole i Filii,

j. samokontrola prawidłowości wykonania własnej pracy,

k. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej,

l. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS,

m. przedstawianie Kierownikowi Filii MOPS wniosków i ocen w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz zwalniania pracowników Zespołu.

 4. Warunki pracy i płacy:
Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2900,00 złotych do 3200.00 złotych, dodatek funkcyjny: od 700,00 złotych do 990,00 złotych oraz dodatek motywacyjny – uznaniowy. Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. dokument poświadczający wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

e. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko kierownik zespołu ds. pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia nr 8,

f. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie / zaświadczenie o niekaralności,

h. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dział Personalny MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. Koperta musi zawierać adnotację „nabór – Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej F8” w terminie do dnia 24 lutego 2017 r. Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik zespołu ds.pracy socjalnej F-8)