BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 2/2017

na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

w Sekcji ds. Public Relations w Referacie Profilaktyki

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe, kierunek: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, prawo, administracja, politologia, socjologia, zarządzanie bezpieczeństwem, filologia,

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy w mediach lub na stanowiskach związanych z kontaktem z mediami,

- umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność,

- kreatywność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- rzetelność,

- umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych zgodnie

z obowiązującymi zasadami języka polskiego,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustaw pokrewnych przepisów wykonawczych, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, prawa prasowego,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, jednostek i instytucji miejskich w Krakowie oraz przedstawicieli poszczególnych organów władz lokalnych, jak również struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- prawo jazdy kat. B,

- biegła obsługa urządzeń biurowych,

- bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office, w szczególności: Excel, PowerPoint, Word,

- znajomość programów graficznych (np. GIMP).

 

3. Zakres obowiązków:

- promowanie działań Straży Miejskiej Miasta Krakowa (przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć promocyjnych jednostki);

- udział w opracowywaniu codziennych komunikatów, tekstów i innych materiałów wysyłanych do redakcji krakowskich mediów (m. in. na podstawie notatek z ciekawszych interwencji strażników miejskich);

- przygotowywanie i publikowanie sprostowań;

- pomoc w redakcji i administrowaniu w zakresie kompetencji i uprawnień strony internetowej Straży Miejskiej Miasta Krakowa (przygotowywanie i opracowywanie tekstów, wykonanie, obróbka oraz wybór fotografii, monitoring i linkowanie artykułów prasowych itp.);

- sporządzanie sprawozdań, raportów, planów, analiz oraz dokonywanie opracowań w zakresie zleconym przez przełożonych;

- współpraca z innymi komórkami Straży Miejskiej Miasta Krakowa w zakresie realizowanych zadań;

- udzielanie informacji prasie, radiu i telewizji z zakresu działania Straży Miejskiej Miasta Krakowa;

- udział w programach radiowych i telewizyjnych;

- udział w przygotowywaniu konferencji prasowych;

- realizowanie zadań zleconych przez Komendanta.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 000,- do 3 500,-,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu

poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 24 lutego 2017 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

 

 

W zastępstwie Komendanta

Zastępca Komendanta ds. logistyki

 

Marta Cieśla

 

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych

 

Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru Nr 2/2017 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Sekcji ds. Public Relations w Referacie Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa