BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

 

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Żywienia

 

 

1. Wymagania formalne:

 1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz. 902),
 2. wykształcenie wyższe związane z technologią żywienia lub dietetyką,
 3. udokumentowany staż pracy -minimum 5 lat , w tym minimum 2 lata na stanowisku związanym
 4. z realizacją zadań w zakresie technologii żywności lub dietetyki,
 5. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość następujących aktów prawnych:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r poz. 930 , z późn. zm), wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w domu pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz.902),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 922),
  • Rozporządzenia (U E) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str.1),
  • Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U Nr 136. poz. 914 z 2010 r. z póź. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.02 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 25, poz. 191),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (Dz. U. z 2007r. Nr. 80, poz.545),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r – w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015r, poz. 29),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
 2. umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem,
 3. predyspozycje osobowościowe : wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

3. Zakres obowiązków:

 1. planowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramów pracy personelu, kierowanie podległego personelu na szkolenia,
 2. zapewnienie mieszkańcom Domu wyżywienia zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi oraz zasadami racjonalnego żywienia, przy uwzględnieniu środków zaplanowanych na ten cel,
 3. odpowiedzialność za funkcjonowanie Zakładowego Zespołu ds. Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa żywieniowego oraz za przestrzeganie instrukcji Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej,
 4. nadzór nad prawidłowym przechowywaniem artykułów żywnościowych w magazynach,
 5. nadzór nad przygotowywaniem posiłków dla mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami rzeczowymi i finansowymi oraz zasadami higieny żywienia,
 6. zapewnienie dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę,
 7. planowanie posiłków w oparciu o obowiązujące relewy i jadłospisy,
 8. przygotowanie ilościowo - wartościowego wykazu artykułów dla potrzeb udzielania zamówienia publicznego,
 9. przestrzeganie prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna),
 10. monitorowanie punktów kontrolnych określonych w schemacie technologicznym produkcji posiłków,
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, usuwania odpadów kuchennych, reklamacji produktów żywnościowych, zabezpieczenia bloku żywienia przed gryzoniami i owadami, przeglądu i konserwacji urządzeń gastronomicznych,
 12. przeprowadzenie instruktażu dla pracowników kuchni w zakresie organizacji pracy i technologii przygotowania posiłków,
 13. nadzór nad prowadzeniem właściwej i oszczędnej gospodarki sprzętem, naczyniami, utrzymywaniem w należytej czystości zajmowanych pomieszczeń, sprzętu oraz naczyń,
 14. wzmożona kontrola w zakresie przestrzegania oszczędnego gospodarowania nie tylko artykułami spożywczymi, ale także energią elektryczną ,gazem , wodą,
 15. sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Działu,
 16. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego

4. Warunki pracy i płacy:

 1. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej)
 2. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.800 - 3.000 zł brutto,
 3. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek 500-600zł i premia) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia),
 3. dokumenty poświadczające staż pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko kierownika Zespołu,
 7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienie w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienia w DPS”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 13.02.2017 roku (zaliczamy datę wpływu do DPS). Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ Nabór – KIEROWNIK DZIAŁU ŻYWIENIA „.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów:

1

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 0,38% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

Dyrektor

Marzena Samek

 

Informacja o spełnieniu wymogów formalnych.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()