BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Grodzki Urząd Pracy

Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji Publicznej oraz Informacji

o Usługach Urzędu


/miejsce wykonywania pracy/

stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Statystyki i Informacji Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu – 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.1. Wymagania niezbędne:


 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902/ określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej, w tym 1 rok w publicznych służbach zatrudnienia.


Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu


2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:Dz.U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
 2. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 23 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 1666 z późn. zm.).
 3. Znajomość przepisów o pomocy społecznej, systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, zwolnieniach grupowych, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 4. Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 5. Obsługa komputera /pakiety biurowe/, znajomość systemu Syriusz Std w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku,
 6. Zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku posiadania).
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. obsługa klienta poprzez udzielanie informacji telefonicznej oraz osobiście w siedzibie Urzędu w zakresie realizowanych przez Urząd zadań,
 2. udzielanie informacji telefonicznych w zakresie pomocy oferowanej przez urzędy pracy przy użyciu aplikacji dostępowej do systemu „Zielona Linia”,
 3. dokonywanie aktualizacji bieżących informacji o realizowanych usługach Urzędu na stronie „Zielonej Linii”,
 4. obsługa skrzynki pocztowej „Zielonej Linii”.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
 9. za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. Proponowane warunki pracy i płacy:


 

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 2. wynagrodzenie wg kategorii IX – X , wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2600 złotych w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony - 6 miesięcy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy : Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

 

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – dziennik podawczy – pok.119, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Statystyki i Informacji Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu – 1 etat w terminie od 31.01.2017r. do 10.02.2017r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)Dyrektor

 

mgr Marek Cebulak

 

 


 

 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Samodzielne Stanowisko ds Statystyki i Informacji Publicznej

oraz Informacji o Usługach Urzędu

 

stanowisko urzędnicze na Samodzielnym Stanowisku ds. Statystyki i Informacji Publicznej oraz Informacji o Usługach Urzędu -– 1 etat

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 1 kandydat spełnił wymogi formalne.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17.02.2017r.od godz.9.00 pok. nr 229 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

Kandydat który spełnił wymogi formalne, o rozmowie kwalifikacyjnej zostanie poinformowany telefonicznie.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze 1 etat