BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWSIKO PRACY

Kierownik Zespołu Opiekuńczo- Terapeutycznego Nr 1

 

 

1. Wymagania formalne :

 1. spełnienie wymogów określonych w art. 6 § 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz. 902)
 2. wykształcenie wyższe, 
 3. udokumentowany staż pracy -minimum 5 lat,
 4. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość następujących aktów prawnych :
  • ustawy z  dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r poz. 930),wydanych na jej  podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w domu pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r , poz.902),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 922),
  • ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 546),
  • rozporządzenia MPiPS  z dnia 14.01.2014r w sprawie zajęć z rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (tj. Dz. U. z 2014 r poz.250), 
 2. umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem,
 3. predyspozycje osobowościowe : wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność

3. Zakres obowiązków:

 1. planowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramów pracy personelu, kierowanie podległego personelu na szkolenia,
 2. opracowywanie niezbędnej dokumentacji  dotyczącej mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. inicjowanie, planowanie i organizowanie czasu  wolnego mieszkańcom,
 4. pomoc mieszkańcom w dbaniu o codzienną higienę,
 5. pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów osobistych wynikających z pobytu w DPS jak i wynikłej na płaszczyźnie rodzinnej,
 6. zapewnienie mieszkańcom Zespołu bezpieczeństwa,
 7. współpraca z lekarzem w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiednich usług medycznych,
 8. współpraca z rodzinami mieszkańców,
 9. prowadzenie działań związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w odzież, bieliznę osobistą i pościelową, stosownie do potrzeb,
 10. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi DPS w zakresie działań ukierunkowanych na mieszkańca,
 11. kształtowanie właściwej atmosfery w Zespole,
 12. dbałość o właściwy poziom higieniczno -sanitarny pomieszczeń Zespołu,
 13. dbałość o sprzęt i wyposażenie Zespołu oraz zgłaszanie wszelkich usterek, awarii i potrzeb gospodarczych odpowiednim służbom DPS,
 14. sporządzanie planu zadań oraz sprawozdań z pracy Zespołu ,
 15. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego

4. Warunki pracy i płacy

 1. umowa o pracę na czas określony (możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej),
 2. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.600  - 3.000 zł brutto,
 3. inne elementy wynagrodzenia (w tym dodatek funkcyjny w przedziale 500-600zł brutto, premia) zgodnie z Regulaminem Wynagradzania  Pracowników Domu Pomocy Społecznej .

5. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 3. dokumentów poświadczających  staż pracy,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Krakowie ul. Krakowska 55 moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku  z prowadzonym naborem na stanowisko kierownika Zespołu,
 7. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienie  w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienia w DPS".

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 10.02.2017 roku (zaliczamy datę wpływu do DPS). Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„ Nabór – KIEROWNIK ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEGO NR 1„ .

Informacja o wyniku naboru będzie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej / www.bip.krakow. pl/  oraz na tablicy informacyjnej DPS w Krakowie przy

ul. Krakowskiej 55.

     

7.  Ilość etatów :

1

Dom Pomocy Społecznej w  miesiącu poprzedzającym publikację  ogłoszenia osiągnął wskaźnik  0,38% zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej .

 

Dyrektor

Marzena Samek

 

 

Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ()