BIP MJO - III Liceum Ogólnokształcące

 

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. J. Kochanowskiego w Krakowie

31-818 Kraków, os. Wysokie 6


OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

a) ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.

Oraz

- doświadczenie w rozliczaniu podatku Vat

- biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 6 lat

- biegłą znajomość obsługi programu Budżet JST Plus

 

2. Wymagania dodatkowe

- znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

- umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków

- prowadzenie rachunkowości III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami

(w tym prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT)

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych

- dokonywanie kontroli wewnętrznej

- opracowywanie przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości

 

4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin),

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w III Liceum Ogólnokształcącym,

- miejsce pracy: III LO im. J. Kochanowskiego, os. Wysokie 6 Kraków.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) aktualne CV,

b) list motywacyjny,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy,

d) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie lub Dziale Kadr III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00 do dnia 25 stycznia 2017 r., koperta winna zawierać adnotację:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w III LO im. J. Kochanowskiego w Krakowie”

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP III LO im. J. Kochanowskiego w Krakowie.

 

7. Ilość etatów:

1 etat.

 

Dyrektor mgr Marta ŁójWyniki naboru na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)