BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

specjalista ds. płac

 

1. Wymagania formalne:

 

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. z 2006 roku Dz. U. poz. 902.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata lub wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczeniem zaliczek na podatek dochodowy,

- znajomość obsługi programów: SIO, Płatnik, ZSZO,

- znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

- biegła znajomość komputera (WORD, EXCEL)

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 

3. Zakres obowiązków:

 

- prowadzenie pełnej dokumentacji w programie ZSZO.

- prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

- sporządzanie list płac dla nauczycieli, administracji, obsługi oraz ZFŚS

- sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO, i innych),

- wydawanie zaświadczeń o zarobkach,

- terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem pracowników zatrudnionych w MDK oraz rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,

- sporządzanie PITów dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami,

- prowadzenie spraw emerytalno – rentowych,

- sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie deklaracji ZUS,

- drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

- zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1786) oraz regulaminu wynagrodzenia pracowników w MDK „Dom Harcerza”,

- miejsce pracy: MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- list motywacyjny i CV,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem naborem

 

6. Terminy i dokumenty składania dokumentów:

 

 

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00 od 18.01.2017 r. do 01.02.2017 r.

Aplikacja winna zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac”.

Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

7. Ilość etatu:

 

1/4 etatu

 

 

Mieczysław Czytajło

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

„Dom Harcerza"

im. prof. A. Kamińskiego

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego ()