BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

nauczyciel – instruktor plastyki

 

 

1. Wymagania formalne:

 • posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć plastycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym oraz wykształcenie kierunkowe na prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela – instruktora

 

2. Warunki pracy i płacy:

 • stanowisko: nauczyciel – instruktor plastyki
 • miejsce wykonywania pracy: MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego
 • okres zatrudnienia: 13.02 – 31.08.2017 r.
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN

 

3. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia świadectw pracy (w przypadku stażu pracy)
 • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • autorski projekt prowadzenia pracowni plastycznej
 • kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach
 • oświadczenie o niekaralności (na żądanie)

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, ul. Lotnicza 1, do 30.01.2017 do godz. 19.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta na wolne stanowisko pracy: nauczyciel – instruktor plastyki

 

5. Ilość etatów:

 • Wymiar etatu: 12/18

 

 

Mieczysław Czytajło

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

„Dom Harcerza"

im. prof. A. Kamińskiego

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego ()