BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOKNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOC KUCHARZA


1. Wymagania formalne

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

- dyspozycyjność,

- wykształcenie co najmniej podstawowe,

- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

- dokładność,

- umiejętność pracy w zespole.
2. Wymagania dodatkowe3. Zakres obowiązków

- pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów,

- pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach,

- utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu, naczyń,

- dbanie o powierzony sprzęt kuchenny ,

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i regulaminu pracy,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

- wykonywanie czynności poleconych przez Dyrektora Zespołu wynikających z organizacji pracy.4. Warunki pracy i płacy:

- umowa na czas próbny, z przedłużeniem na czas nieokreślony
5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

- kserokopie świadectwa pracy

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu lub przesłać w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Ilość etatów

- 1 pełny etat od 13 lutego 2017 r.

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 126581544.

Dyrektor

mgr Marta Pszczoła

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11