BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 1/2017

na wolne stanowisko urzędnicze

aplikanta

w Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

1. Wymagania formalne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, wychowanie obronne,

bezpieczeństwo narodowe, kierunki ukończone na uczelniach podległych MSW i MON,

- ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,

- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym

wartości pieniężne,

- podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz straży

gminnych/miejskich,

- znajomość języków obcych,

- podstawowa umiejętność obsługi komputera,

- znajomość topografii Krakowa,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

- umiejętność pracy w grupie,

- odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków:

- ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,

- realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa

miejscowego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- praca patrolowa w terenie,

- trzy zmiany,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

- umowa o pracę na czas określony,

- wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2000,- do 3000,-,

- dodatek za staż pracy,

- dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,

- premia regulaminowa.

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- zdjęcie opisane imieniem i nazwiskiem kandydata,

- zaświadczenie od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzające,

że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków

 

w terminie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 3 lutego 2017 r. do godz. 12,00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

 

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata. Formularz kwestionariusza można pobrać również ze strony internetowej Straży Miejskiej Miasta Krakowa (zakładka „praca”).

 

7. Ilość etatów:

do 40 etatów.

 

 

W zastępstwie Komendanta

 

Zastępca Komendanta

ds. logistyki

 

Marta Cieśla

 

 

 

Kraków, dnia 12 stycznia 2017 r.

 

 

Informacja o zmianie terminu naboru

 

Informacja o zmianie terminu naboru


Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informacja dotycząca terminów przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych

 

Wyniki naboru Nr 1/2017 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa