BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.1110.2.2017

 

 

 

DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent, starszy referent w Dziale likwidatury i kasy w ZEO w Krakowie.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie ekonomiczne preferowane wyższe,

3. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) umiejętność pracy w programach:

• Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Finanse – Zobowiązania,

• Program bankowości elektronicznej,

2) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

3) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług VAT,

4) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

5) umiejętność posługiwania się Wordem, Internetem oraz arkuszem kalkulacyjnym Excel,

6) umiejętność pracy w grupie i pod presją czasu.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 4x1 etat,

2) Wynagrodzenie z przedziału od 2100,00 do 2500,00 + premia regulaminowa i dodatek stażowy,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. ewidencjowanie i rozliczanie zaliczek pobieranych przez jednostki oraz terminowe regulowanie płatności faktur/ rachunków,

2. weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym, prawnym,

3. sporządzanie przelewów w programie bankowości elektronicznej,

4. ewidencjonowanie zobowiązań w programie ZSZO,

5. ewidencjowanie faktur przychodzących,

6. dokonywanie obrotu gotówkowego ( wpłaty, wypłaty)

7.wystawianie i realizowanie czeków elektronicznych,

8.sporządzanie raportów kasowych odrębnie dla każdej działalności i rachunku bankowego,

9.prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

10. prowadzenie rejestru gwarancji bankowych.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze referent ds. kas ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 31 stycznia 2017 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 Lista kandydatów

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do działu likwidatury i kas w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie)