BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

DYREKTOR V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

31-116 Kraków, ul. Studencka 12

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późniejszymi zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe,

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co

najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną oraz co najmniej 6 –

letnią praktykę w księgowości.

 

2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),

- biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach

publicznych,

- znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych,

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków

- prowadzenie rachunkowości V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego,

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

- dokonywanie kontroli wewnętrznej.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin),

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.

(Dz.U. Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w V Liceum

Ogólnokształcącym,

- miejsce pracy: V LO im. A. Witkowskiego, ul. Studencka 12, Kraków.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) aktualne CV,

b) list motywacyjny,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni

staż pracy,

d) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja

zatrudnienia),

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w sekretariacie
V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 do dnia 23 stycznia 2017 r., aplikacja winna zawierać adnotację:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie”

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP V LO oraz na tablicy informacyjnej w V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie.

 

7. Ilość etatów:

1 etat.

 

Dyrektor mgr Stanisław Pietras

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie ()