BIP MJO - XX Liceum Ogólnokształcące

DYREKTOR XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. LEOPOLDA STAFFA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-

KIEROWNIK GOSPODARCZY

 

1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2014r. poz.1202 z późn. zm.),

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późn. zm.)

oraz

3) a) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni

staż pracy, lub

b) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek) oraz sprawozdawczości owiatowej ( SIO, GUS).

3) Biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office).

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

6) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres obowiązków

1) Planowanie i realizacja potrzeb szkoły w zakresie zapewnienia środków prawidłowego jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych ( w tym prowadzenie dokumentacji):

- zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, materiały kancelaryjne i biurowe, środki czystości itp.,

- prowadzenie pełnej dokumentacji prac remontowych, naprawczych, inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

- prowadzenie książki obiektu: przeglądy techniczne budynku.

2) Sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników obsługi.

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji majatku w programie ZSZO.

4)Ewidencja składników majątkowych szkoły, prowadzenie ewidencji majątku (ZSZO):

- środków trwałych,

- wartości niematerialnych,

- wyposażenia,

- ewidencja kasacji sprzętu zużytego,

- dokumentacja utylizacji sprzętu,

- wprowadzanie faktur zakupu do ZSZO.

5) Sporządzanie i aktualizacja wywieszek inwentarzowych sprzętu szkolnego.

6) Prowadzenie wszystkich spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

7) Sprawowanie nadzoru na stanem bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacja zabezpieczenia i ochrony mienia szkoły.

8) Merytoryczna kontrola dokumentów przekazywanych do księgowości.

9) Sporządzanie sprawozdań dotyczących inwestycji, remontów, prowadzenie elektronicznej sprawozdawczości SIO, aktualizowanie danych w ZSZO oraz wykonywanie innych sprawozdań, opracowań, zestawień wg potrzeb.

10) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie.

2) Miejsce pracy: Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.

3) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy ( do 28.02.2017r. w wymiarze 0,5 etatu; od 1.03.2017r. w wymiarze 1 etat) z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie ( obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014r. poz.1202 z późn. zm.).

4) Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV.

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy.

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

4) Zaświadczenie o niekaralności( informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

6) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku.

7) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z poźń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa, ul. Szlak 5; 31-161 Kraków z dopiskiem "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE- KIEROWNIK GOSPODARCZY WRAZ Z PROWADZENIEM SPRAW KADROWYCH" w terminie do 16 stycznia 2017r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa, ul. Szlak 5.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

7. Ilość etatów

1 etat.

 

Dyrektor XX Liceum Ogólnokształcącym

im. Leopolda Staffa, ul. Szlak

mgr inż. Joanna Jasion

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XX Liceum Ogólnokształcące (kierownik gospodarczy)