BIP MJO - XX Liceum Ogólnokształcące

DYREKTOR XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. LEOPOLDA STAFFA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-

SPECJALISTA DO SPRAW KADR i PŁAC

 

1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. 2014r. poz.1202 z późn. zm.),

oraz

3) a) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni

staż pracy, lub

b) wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe

1) Obligatoryjnie udokumentowane minimum trzymiesięczne doświadczenie pracy na stanowisku związanym

z obsługą kadrową.

2) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość prawa pracy i prawa oświatowego(min. ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny), ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

3) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł kadry)

4) Biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office).

5) Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej.

6) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

7) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia.

8) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres obowiązków

1) Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych pracowników szkoły, w tym:

- sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

- prowadzenie akt osobowych i archiwizacja,

- przygotowywanie dokumentacji do księgowości w celu dokonania wyliczeń należnych pracownikomwynagrodzeń,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy,

- wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,

- przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagród, urlopów, odpraw itp.

2) Sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym do GUS, SIO, PFRN.

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w ZSZO.

4) Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

5) Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO.

6) Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

7) Naliczanie pracownikom szkoły wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy, sporządzanie list płac na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi do wypłaty oraz przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników.

8) Dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych pracowniczych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9) Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych (ZSZO, SIO i innych).

10) Wydawanie zaświadczeń o zarobkach.

11) Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

12) Terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w XX LO, rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS.

13) Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, korygowanie wszelkich zmian dotyczących czasu pracy, lub danych pracowników i wysyłanie ich drogą elektroniczną, sporządzanie rocznych deklaracji ZUS.

14) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rp-7.

15) Drukowanie potwierdzenia ubezpieczenia dla wszystkich pracowników (RMUA) zgodnie z przepisami.

16) Sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami.

17) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18) Sporządzanie kalkulacji i analiza wynagrodzeń.

19) Sporządzanie sprawozdań ekonomiczno finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego i potrzebami szkoły.

20) Sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS oraz przekazywanie danych do SIO.

21) Realizacja przepisów i poleceń wewnętrznych.

22) Obsługa Systemu Bankowości Elektronicznej (wprowadzanie przelewów do systemu bankowego).

23) Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. 2014 poz. 1786) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie.

2) Miejsce pracy: Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.

3) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy ( do 28.02.2017r. w wymiarze 0,5 etatu; od 1.03.2017r. w wymiarze 1 etat) z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie ( obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014r. poz.1202 z późn. zm.).

4) Na podstawie art. 13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV.

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy.

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

4) Zaświadczenie o niekaralności( informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

6) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 13 ust.2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku.

7) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 z poźń. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa, ul. Szlak 5; 31-161 Kraków z dopiskiem "NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE- KIEROWNIK GOSPODARCZY WRAZ Z PROWADZENIEM SPRAW KADROWYCH" w terminie do 16 stycznia 2017r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu liceum.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa, ul. Szlak 5.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

7. Ilość etatów

1 etat.

 

Dyrektor XX Liceum Ogólnokształcącym

im. Leopolda Staffa, ul. Szlak

mgr inż. Joanna Jasion

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XX Liceum Ogólnokształcące (specjalista ds kadr i płac)