BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista ds. kadr i płac – 1 etat

(Nr ref. 02-ZZM-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

c) staż pracy: minimum 5 lat w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z obsługą kadrowo-płacową.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014poz. 1502);

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 poz. 1202);

- Rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2013 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 poz. 1050);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r., Nr 60, poz. 282, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.);

b) znajomość min przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opodatkowania osób fizycznych;

c) umiejętność obsługi programu PŁATNIK,

d) znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych,

e) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie

h) odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wykonywanie zadań wynikających z polityki zarządzania personelem, realizacja planów rekrutacyjnych i polityki szkoleniowej poprzez prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową pracowników ZZM zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

- prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy;

- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych;

- udział w planowaniu zasobów ludzkich (ocena i prognoza potrzeb kadrowych, analiza posiadanych zasobów ludzkich - etatyzacja, planowanie zatrudnienia),

- prowadzenie rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych;

- analizę i identyfikację potrzeb szkoleniowych pracowników ZZM;

- podnoszenie poziomu zawodowego pracowników poprzez: organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, kierowanie na naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych, prowadzenie rejestru przeprowadzonych szkoleń;

- organizacja staży oraz praktyk zawodowych;

- wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

- prowadzenie spraw związanych z organizowaniem służby przygotowawczej;

- współpraca przy obsłudze Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

b) wykonywanie zadań związanych z naliczaniem i wypłatami wynagrodzeń dla pracowników ZZM;

- realizację czynności związanych z naliczeniem i wypłatą miesięcznych oraz dodatkowych wynagrodzeń;

- prowadzenie spraw związanych z płatnościami na rzecz ZUS, US i PFRON.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy z przedziału od 2 500,00 zł do 3 000,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZZM.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego

oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza

skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację: „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 02-ZZM-2017" - w terminie do dnia: 17.01.2017 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34-18-514.


UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Dyrektor Piotr Kempf


 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Na stanowisko : Specjalista ds. Kadr i Płac – 1 etat

(Nr. Ref. 02-ZZM-2017)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 4 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23.01.2017r w biurze ZZM w Krakowie przy ul.Reymonta 20.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Specjalista ds. Kadr i Płac – (Nr. Ref. 02-ZZM-2017)