BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 2 etaty

(Nr ref. 01-ZZM-2017r.)

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu nauk ekonomicznych;

c) staż pracy : minimum 5 lat przy wykształceniu średnim, minimum 4 lat przy wykształceniu wyższym;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie zawodowe związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług;

b) znajomość przepisów i umiejętność stosowania z zakresu:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  • Ustawy o rachunkowości;
  • Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów Jednostek samorządu terytorialnego;
  • Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • Rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.);

c) bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących podatku od towarów i usług;

d) znajomość obsługi programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office (Word,Excel);

e) umiejętność pracy w zespole;

f) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy,

g) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Dekretowanie i ewidencja faktur w programie finansowo-księgowym z prawem do odliczenia podatku naliczonego oraz sprawdzanie ich zgodności pod względem formalno-rachunkowym, z załączonymi dokumentami;

b) prowadzenie rejestru VAT zakupu, opracowanie i weryfikacja danych do deklaracji VAT w zakresie zakupów i VAT-u naliczonego. Sporządzanie deklaracji VAT;

c) analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem rozliczenia podatku VAT;

d) znajomość zasad rachunkowości budżetowej i ewidencjonowania dokumentów księgowych;

e) analiza należności i zobowiązań oraz wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, weryfikacja zgodności rozrachunków oraz klasyfikacji budżetowej;

f) przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych w zakresie należności i zobowiązań budżetowych wynikających z ewidencji księgowej, w tym do RB-N, RB-27S, oraz RB-Z, RB-28S;

g) przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych dla celów sprawozdania GUS;

h) kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków;

i) weryfikacja zapisów i sald księgowych, w tym zgodności rozrachunków, dokonywanie rozliczeń kont księgowych rozrachunkowych;

j) dokonywanie dodatkowych zapisów i rozliczeń w księdze głównej, w tym zapisów dotyczących przeksięgowań sald na koniec roku obrotowego;

k) wykonywanie innych poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

5) Warunki pracy i płacy;

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

d) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2500,00 zł do 3000,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZZM;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr ref. 01-ZZM-2017" – w terminie do dnia: 17-01-2017r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 34 18 514.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.


Dyrektor Piotr KempfINFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Na stanowisko : Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 2 etaty

(Nr. Ref. 01-ZZM-2017)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny oferty pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 3 kandydat/ów .

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23.01.2017r w biurze ZZM w Krakowie przy ul.Reymonta 20.


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – (Nr. Ref. 01-ZZM-2017)