BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Główny specjalista– Kierownik placówek
 
( Projekt pn. „W sile wieku” realizowany przez MOPS w Krakowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)

 


1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe,

c. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

d. minimum 5 lat stażu pracy, w tym 2 lata udokumentowane na kierowniczym stanowisku w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 

 

2. Wymagania dodatkowe

a. doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

b. doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

c. znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym m.in.:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

- Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

- Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Rekomendacji do powadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski.

- Ogólnych wymagań dotyczących monitorowania wskaźników w projekcie.

d. znajomość ustawy o pomocy społecznej,

e. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

f. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

g. znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,

h. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

i. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

3. Zakres obowiązków

Organizacja działań wynikających z założeń projektu tj.:

• Kierowanie 4 klubami samopomocy ( 0,25et. placówka) dla osób starszych utworzonymi w ramach projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Przygotowanie niezbędnej dokumentacji, instrukcji etc. dot. funkcjonowania placówek w oparciu o wytyczne krajowe oraz unijne.

• Opracowanie planu pracy oraz rozkładu dnia placówek.

• Ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom.

• Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ośrodkach wsparcia.

• Przygotowywanie sprawozdawczości merytorycznej do wniosku o płatność oraz pozostałych sprawozdań z realizacji projektu.

• Przygotowywanie zmian we wniosku o dofinansowanie w zakresie merytorycznym.

• Monitorowanie stopnia realizacji wskaźników merytoryczny założonych w projekcie.

• Gromadzenie i analiza danych dotyczących wsparcia udzielonego beneficjentom biorącym udział w projekcie.

• Ocena skuteczności świadczonych usług i przedkładanie propozycji ewentualnych zmian w tym zakresie.

• Opracowanie dokumentacji konkursowej, instrukcji i wytycznych dla podmiotu niepublicznego odpowiedzialnego za realizację zadania zleconego w projekcie.

• Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania zleconego, w tym kontrola przedkładanych przez podmiot niepubliczny sprawozdań.

• Pomoc w przygotowywaniu materiałów informacyjnych dot. realizacji projektu.

• Współpraca z komórkami MOPS w zakresie realizacji projektu.

• Inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska zlecone przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony,

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale od 3.200 zł do 3.500 zł.

c. dodatek funkcyjny,

c. inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 


5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko głównego specjalisty – kierownika placówek,

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 16 stycznia 2017 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – Główny specjalista- – Kierownik placówek”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

7. Ilość etatów

    1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Główny Specjalista-Kierownik Placówek)