BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie

(Gimnazjum nr 14 i XIV Liceum Ogólnokształcące)

31-322 Kraków ul. Chełmońskiego 24

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Specjalistę do spraw płac w wymiarze 1/2 etatu

 

 

1. Wymagania formalne

 

 •  Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 902) oraz art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz.885 z późn. zmian.)
 •  wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 •  wskazane kursy z zakresu pracy administracyjno-finansowej,
 •  posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 •  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego zatrudnienie na tym stanowisku,
 •  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  minimum pięcioletni staż w księgowości w jednostce budżetowej,
 •  znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 •  Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik analizy formalnej dokumentów i rozmów kwalifikacyjnych.

 

2. Wymagania dodatkowe

 

 •  posiadanie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera – obsługa programów ZSZO, PŁATNIK, „stare” i „nowe” SIO oraz powszechnie stosowanych programów,
 •  znajomość prawa oświatowego, przepisów Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawy o podatku od towarów i usług VAT;

 

3. Zakres obowiązków

 

 •  naliczanie pracownikom szkoły wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy,
 •  naliczanie pracownikom szkoły zasiłków i świadczeń przysługujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  naliczanie pracownikom szkoły świadczeń przysługujących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ZFŚS ZSO nr 5,
 •  prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkoły,
 •  sporządzanie deklaracji ZUS i PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych pracowniczych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  sporządzanie kalkulacji i analiza wynagrodzeń,
 •  sporządzanie sprawozdań ekonomiczno finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego,
 •  sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS oraz przekazywanie danych do SIO,
 •  sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rp-7,
 •  wprowadzanie danych do modułu płace ZSZO,
 •  prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej funduszu wynagrodzeń pracowników szkoły,
 •  wystawianie zaświadczeń pracownikom dotyczących wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,
 •  sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 •  gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 •  realizacja przepisów i poleceń wewnętrznych,
 •  obsługa modułu „sprzedaż” w programie ZSZO (wystawianie faktur VAT),
 •  sporządzanie deklaracji PFRON,
 •  znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej (wprowadzanie przelewów do systemu bankowego),
 •  terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

4. Warunki pracy i płacy:

 

 •  wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1786 z późn. zmianami) oraz regulaminu wynagradzania ZSO nr 5 w Krakowie,
 •  miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 31-322 Kraków, ul. Chełmońskiego 24,
 •  rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Głównemu Księgowemu ZSO nr 5,
 •  rozpoczęcie zatrudnienia: 01.01.2017 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

 •  Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zmianami),
 •  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
 •  list motywacyjny,
 •  kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,
 •  kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płac,
 •  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 •  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 •  informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac” w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, 31-322 Kraków, ul. Chełmońskiego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 do dnia 20.01.2017 r. do godz. 14.00.

 

Aplikacje niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w ZSO nr 5 oraz na stronie internetowej BIP Kraków.

 

Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.2016, poz. 902)”

 

 

7. Ilość etatów

 

0,5 etatu

 

 

Dyrektor mgr Mariola Reguła

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()