BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 

 

 

 

 

 

referent prawny

 

 

 

Referat Prawno-Egzekucyjny

 

 

 

 

 

w celu zstępstwa pracownika

 

 

 

 

 

 

wymiar etatu: 1

 

 

 

 

 

stanowisko: 1

 

 

 

 

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

 

 

 

 

Kraków

 

 

 

 

 

 

 

Adres urzędu:

 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

 

 

 

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI PRACY

 

 

 

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,

 

- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,

 

- telefoniczny kontakt z klientami na zwenątrz,

 

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest winda, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ

 

 

 

prowadzenie postępowań w sprawach określonych art. 83 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami),

 

prowadzenie spraw administracyjnych i egzekucyjnych,

 

prowadzenie korespondencji urzędowej,

 

przyjmowanie stron,

 

obsługa prawna inspektoratu.

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 

 

Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

 

doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej (obsługa prawna)

 

znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 

zdolność analitycznego myślenia,

 

umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),

 

komunikatywność,

 

zdolności mediacyjne,

 

umiejętność pracy w warunkach stresowych,

 

Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

Korzystanie z pełni praw publicznych

 

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 

 

Życiorys/CV i list motywacyjny

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 

 

Dokumenty należy złożyć do: 29.12.2016

 

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

ul. Wielicka 28 A

 

30-552 Kraków

 

 

 

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

 

Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie w tym obowiązku będzie naruszały zasadę spełnienia wymagań formalnych.

 

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

 

Osoby niezakwalifikowanie nie zostaną zaproszenia do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki