BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie

(Gimnazjum nr 9 i XXXI Liceum Ogólnokształcące)

31-481 Kraków ul. Kazimierza Odnowiciela 2

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

Księgowego w wymiarze 1/2 etatu

 

 

 1. Wymagania formalne

- Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 902) oraz art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz.885 z późn. zmian.):

 - wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie i 5 letnią praktykę na stanowisku księgowego w jednostce budżetowej,

 - wskazane kursy z zakresu pracy administracyjno-finansowej,

 - posiadanie obywatelstwa polskiego,

 - posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 - posiadanie stanu zdrowia pozwalającego zatrudnienie na tym stanowisku,

 - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 - znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,

 Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik analizy formalnej dokumentów i rozmów kwalifikacyjnych.

 
2. Wymagania dodatkowe

- posiadanie umiejętności praktycznych w zakresie obsługi komputera – obsługa programów ZSZO, PŁATNIK, „stare” i „nowe” SIO oraz powszechnie stosowanych programów,

- znajomość prawa oświatowego, przepisów Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawy o podatku od towarów i usług VAT;


3. Zakres obowiązków

- naliczanie pracownikom szkoły wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy,

- naliczanie pracownikom szkoły zasiłków i świadczeń przysługujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, - naliczanie pracownikom szkoły świadczeń przysługujących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ZFŚS ZSO nr 5,

- prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników szkoły,

- sporządzanie deklaracji ZUS i PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych pracowniczych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzanie kalkulacji i analiza wynagrodzeń,

- sporządzanie sprawozdań ekonomiczno finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego,

- sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS oraz przekazywanie danych do SIO,

- wprowadzanie danych do modułu płace ZSZO,

- prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej funduszu wynagrodzeń pracowników szkoły,

- wystawianie zaświadczeń pracownikom dotyczących wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,

- sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- realizacja przepisów i poleceń wewnętrznych,

- obsługa modułu „sprzedaż” w programie ZSZO (wystawianie faktur VAT),

- znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej (wprowadzanie przelewów do systemu bankowego),

- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.


4. Warunki pracy i płacy:

- wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1786 z późn. zmianami) oraz regulaminu wynagradzania ZSO nr 13 w Krakowie,

- miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, 31-481 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 2,

- rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony, podległość służbowa Głównemu Księgowemu ZSO nr 13,

- rozpoczęcie zatrudnienia: 23.01.2017 r.

 
5. Wymagane dokumenty:

- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zmianami),

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska specjalisty ds. płac,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie przedłożona propozycja zatrudnienia).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem„ Nabór na stanowisko księgowy” w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13, 31-481 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 do dnia 18.01.2017 r. do godz. 14.00.

Aplikacje niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Kraków.

 Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.2016, poz. 902)”

 
7. Ilość etatów
0,5 etatuDyrektor mgr inż. Jadwiga Jaworska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 Księgowy 1/2