BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
PODINSPEKTOR – SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WSPARCIA
 
(Projekt pn. „W sile wieku” realizowany przez MOPS w Krakowie w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

 

 

1. Wymagania formalne

a. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.),

b. wykształcenie wyższe,

c. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

d. doświadczenie w pracy z osobami starszymi,

e. posiadanie minimum 6 miesięcznego, udokumentowanego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 


2. Wymagania dodatkowe

a. znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego m.in.:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Rekomendacji do powadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski.

- Ogólnych wymagań dotyczących monitorowania wskaźników w projekcie.

b. znajomość ustawy o pomocy społecznej,

c. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

e. znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,

f. znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa

i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną,

g. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność,

h. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów; kreatywność.

 


3. Zakres obowiązków

Organizacja działań wynikających z założeń projektu tj.:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej, instrukcji i wytycznych dla podmiotu niepublicznego odpowiedzialnego za realizację zadań w projekcie,

b) nadzór nad realizacją zadania zleconego,

c) analiza przedkładanej przez podmiot dokumentacji,

d) współpraca z podwykonawcami realizującymi usługi na rzecz projektu,

e) analiza potrzeb w zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia funkcjonujących w ramach projektu,

f) gromadzenie danych merytorycznych do wniosków o płatność,

g) gromadzenie i analiza danych dotyczących wsparcia udzielonego beneficjentom biorącym udział w projekcie,

h) przygotowywanie materiałów informacyjnych dot. realizacji projektu,

i) prowadzenie korespondencji projektu,

j) ewidencjonowanie i systematyzowanie dokumentacji projektu,

k) dokumentowanie pracy zespołu projektowego, tj.:

- prowadzenie listy obecności pracowników projektu,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników projektu,

- prowadzenie książki wyjść służbowych,

- przygotowywanie notatek ze spotkań zespołu projektowego.

l) archiwizacja dokumentacji projektowej,

m) współpraca z kierownikiem ośrodków wsparcia dla osób starszych w zakresie nadzoru nad realizacją usług świadczonych w placówkach,

n) współpraca z komórkami MOPS w zakresie realizacji projektu,

o) inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska zlecone przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a. umowa o pracę na czas określony,

b. wynagrodzenie zasadnicze: w przedziale 2200,00zł -2400,00zł,

c. inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania MOPS w Krakowie.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. cv,

c. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

d. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

e. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko podinspektora – specjalisty ds. organizacji wsparcia,

g. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. w terminie do 27 grudnia 2016 roku (zaliczamy datę wpływu do Kancelarii Ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór – PODINSPEKTOR – SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI WSPARCIA”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 


7. Ilość etatów

    1

 

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.


Dyrektor

Witold Kramarz

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor - specjalista ds.organizacji wsparcia)