BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY

 

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE,

UL. ROZRYWKA 1, 31-419 KRAKÓW

 

Referent na stanowisku gospodarczo- technicznym

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych (Dz.U. z 2016r. poz. 902);

b) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

c) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań na stanowisku pracy, w tym:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w DPS;

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870);

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

b) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych Pakiet Open Office, swobodne poruszanie się w sieci Internet;

c) znajomość zasad gospodarowania środkami trwałymi;

d) umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem;

e) umiejętność koordynowania działań;

f) umiejętność analizowania dokumentacji technicznej;

g) umiejętność prowadzenia rozmów z kontrahentami Domu, komunikatywność;

h) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i koordynowania działań;

i) poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy;

j) komunikatywność;

k) rzetelność, sumienność, dokładność;

l) kreatywność i umiejętność wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki;

m) wysoki poziom kultury osobistej.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie dokumentacji budynku, dotyczącej przeprowadzonych remontów

i przeglądów stanu technicznego budynku,

b) nadzór nad pracami remontowymi,

c) rozliczanie robót i udział w odbiorze końcowym,

d) nadzór nad utrzymaniem porządku oraz właściwego stanu higieniczno-sanitarnego całości obiektu oraz terenu wokół DPS,

e) prowadzenie postępowań na zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

f) prowadzenie spraw zaopatrzeniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

g) prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

h) prowadzenie magazynu DPS,

i) prowadzenie rejestru umów,

j) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i sprawnością techniczną budynku i urządzeń DPS,

k) kontrola prawidłowości i kompletności przeprowadzania spisów z natury majątku jednostki, w oparciu o instrukcję inwentaryzacyjną,

l) nadzór nad realizacją zadań podległych pracowników gospodarczych

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełen etat,

b) Płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy z przedziału: 2200,00zł – 2800,00zł,

c) Miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1,

d) Zatrudnienie na okres 6 miesięcy lub 7 miesięcy: z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony, (możliwa konieczność odbycia w trakcie trwania umowy służby przygotowawczej),

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy z adresem do korespondencji;

b) list motywacyjny;

c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;

d) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

f) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;

g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

 

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi składa się w zaklejonej kopercie

w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30, lub przesyła pocztą na sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl adres, w terminie do dnia 27 grudnia 2016r., z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ...” Oferty złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy telefonicznie.

Nabór składa się z dwóch etapów:

- selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;

- selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Uwaga! Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Wraz z ofertą należy przedstawić kserokopie wymaganych dokumentów, natomiast ich oryginały

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1