BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 3/2016

na wolne stanowisko urzędnicze

referenta w Referacie ds. Wykroczeń

Wydziału Dowodzenia

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie co najmniej średnie,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.

2. Wymagania dodatkowe:

­ wykształcenie wyższe,

­ co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach samorządowych,

­ znajomość zagadnień z zakresu ustawy o strażach gminnych, znajomość zagadnień dotyczących wykonywania czynności związanych z postępowaniem egzekucyjnym

w administracji,

­ znajomość zagadnień z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia,

­ umiejętność obsługi komputera (m.in. Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Access) w stopniu dobrym,

­ umiejętność pracy w zespole,

­ dyspozycyjność,

­ odpowiedzialność,

­ rzetelność.

3. Zakres obowiązków:

- prowadzenie prawidłowej gospodarki bloczkami mandatowymi (pobieranie i rozliczanie bloczków w Izbie Skarbowej w Krakowie),

- prowadzenie ewidencji przyjętych i wydanych bloczków mandatowych,

- wydawanie funkcjonariuszom bloczków mandatowych,

- rozliczanie funkcjonariuszy z bloczków mandatowych,

- prowadzenie elektronicznej ewidencji osób ukaranych mandatami karnymi,

- sporządzanie wydruków komputerowych z ewidencji nałożonych mandatów,

- prowadzenie ewidencji kar porządkowych,

- wykonywanie innych czynności administracyjno - biurowych i poleceń przełożonych.

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2 000,- do 3 000,- brutto

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 12 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r. do godz. 1200

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

 

 

 

Kraków, dnia 9 grudnia 2016 r.

 

 

W zastępstwie Komendanta

Zastępca Komendanta ds. logistyki

 

Marta Cieśla

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych

 

Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Wyniki naboru Nr 3/2016 na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie ds. Wykroczeń Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa