BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 97

Szkoła Podstawowa Nr 97 w Krakowie ul. Doktora Judyma 10 tel : (012 2622515 )

Zgodnie z art.3a ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz 1593 z późn. zmianami ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ( pełny etat ).

 

1.Wymagania niezbędne (formalne) zgodne z art. 3 ustawy pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

 

- ma obywatelstwo polskie

- ma pełną zdolność do czynności prawnych

- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/ w stanowisku

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

- posiada wykształcenie co najmniej średnie

- nie wymagany staż pracy

 

2. Wymagania dodatkowe

- biegła znajomość obsługi komputera

- znajomość obsługi urządzeń biurowych

- znajomość zagadnień prawa oświatowego

 

3. Zakres obowiązków referenta

- przyjmowanie telefonów, faksów

- ewidencjonowanie korespondencji i jej dystrybucja do adresatów

- systematyczne odczytywanie poczty elektronicznej i przeglądanie urzędowych stron internetowych

- sporządzanie stosownych dokumentów i decyzji dot. spraw uczniowskich

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

- sporządzanie legitymacji, kart rowerowych, świadectw oraz stosownych zaświadczeń

- prowadzenie w ZSZO –Silvermedia- modułu : uczniowie

- prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem szkolnym

- prowadzenie rekrutacji do szkoły

- gromadzenie dokumentacji wycieczek szkolnych oraz wyjazdów na basen

- prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami uczniów szkoły

- współpraca z Radą Rodziców

- prowadzenie S I O oraz przygotowywanie sprawozdań

- sporządzanie sprawozdań okresowych

- gromadzenie do weryfikacji wniosków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wszelkie czynności związane z ich realizacją wraz z systematycznym prowadzeniem kartotek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- sporządzanie i rozliczania godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw dla nauczycieli

- prowadzenie ksiąg budowlanych

- prowadzenie kasy szkoły

- prowadzenie kart i list obecności pracowników

- wykonywanie innych czynności biurowych nie wymienionych w zakresie czynności, związanych z potrzebami zakładu pracy

 

4. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny

- życiorys

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

- oświadczenie kandydata o niekaralności

- oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

5.Rodzaj umowy o prac:

Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione odrębnym pismem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 14 grudnia 2016 roku do godz. 15- tej.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 97 ()