BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami

(stanowisko ds. obsługi informatycznej)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

b) Wykształcenie minimum średnie techniczne/informatyczne.

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość HTML, XHTML, XML.

b) Znajomość budowy i zasad działania komputera, funkcji oprogramowania systemowego, WINDOWS XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, LINUX SLACKWARE, LINUX CENTOS, pakietu MS Office w stopniu umożliwiającym świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników biurowych, umiejętność instalacji i konfiguracji drukarek sieciowych.

c) Zarządzanie sieciami lokalnymi, podłączenie sieci lokalnych do Internetu wraz z odpowiednim zabezpieczeniem, konfiguracja poczty e-mail.

d) Praca w zespole, komunikatywność.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oraz administracja sprzętem komputerowym w ZBK, polegający na instalacji systemów i programów użytkowych, aktualizacji, konfiguracji oraz wsparcie dla użytkowników i nadzór nad obsługą serwisową w tym zakresie.

b) Kompleksowa obsługa wdrożonego w ZBK wewnętrznego systemu wspomagającego zarządzanie.

c) Badanie rynku oprogramowania i sprzętu pod kątem nowych rozwiązań informatycznych dla celów ZBK.

d) Planowanie zakupów rozwojowych w zakresie potrzeb informatycznych ZBK współpraca

z komórkami organizacyjnymi ZBK i Urzędem Miasta Krakowa w zakresie funkcjonowania systemów komputerowych oraz potrzeb w zakresie oprogramowania.

e) Zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne i materiały instruktażowe.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Płaca zasadnicza: w zależności od stażu pracy z przedziału od 2 500 zł do 3 000 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

c) Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) Curriculum Vitae (CV),

b) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia-w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).

e) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

f) Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

g) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 19.12.2016 r. z dopiskiem na kopercie NA-32/16.

b) Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

c) Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

d) O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

e) Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

f) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów:

1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji i Kadr Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - NA - 32/16