BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 

specjalista – 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/ 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.1. Wymagania formalne:

 

 1. spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie wyższe : prawnicze, administracyjne,
 3. staż pracy – min. 4 lata, w tym co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z bezpośrednim wykonywaniem czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego lub 6 miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z bezpośrednim wykonywaniem czynności polegających na przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe po stronie zamawiającego, przy czym doświadczenie zawodowe oznacza doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania usług na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu

2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość przepisów ustawy oraz aktów wykonawczych do ustawy:
 2. Prawa zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 3. preferowane ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych,
 4. ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
 5. znajomość: struktury oraz statutu GUP w Krakowie, obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,
 6. odporność na stres, komunikatywność, odpowiedzialność, obiektywizm, umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 3. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:


 1. Sporządzanie wstępnego planu zamówień publicznych Urzędu w oparciu o zatwierdzone wstępne plany komórek zamawiających.
 2. Opracowywanie projektu wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach.
 3. Prowadzenie na bieżąco rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych Urzędu.
 4. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we współpracy z komórką zamawiającą obejmujących:
  • opracowywanie projektu opisu przedmiotu zamówienia,
  • ustalanie szacunkowej wartości zamówienia,
  • proponowanie trybu udzielenia zamówienia z uzasadnieniem,
  • przedstawienie propozycji listy wykonawców, do których mogłoby zostać skierowane zaproszenie wraz z podaniem kryteriów kwalifikacji na listę,
  • opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Zamieszczanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnokrajowym lub w inny wskazany sposób.
 6. Opracowywanie projektu ogłoszeń lub zaproszeń wymaganych dla danego typu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Opracowywanie projektu harmonogramu posiedzeń komisji przetargowej.
 8. Wydawanie, wysyłanie i udostępnianie specyfikacji i prowadzenie rejestru wydanych, wysłanych lub udostępnionych specyfikacji.
 9. Opracowywanie na piśmie projektu wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnianej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 10. Prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej postępowań o udzielenie zamówienia.
 11. Opracowanie projektu zawiadomienia o wyborze oferty do wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 12. Doprowadzenie do podpisania umowy z wybranym wykonawcą zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków umowy.
 13. Po zakończeniu postępowania przechowywanie dokumentacji oraz ofert, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 14. Sporządzanie rocznego sprawozdania o zamówieniach udzielonych przez Urząd.
 15. Wykonywanie innych poleceń Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych w ramach zajmowanego stanowiska.

 

 

4. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Proponowane wynagrodzenie:


Według kategorii VIII, wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2700 zł.

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalista - 1 etat na Samodzielnym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych w terminie od 02.12.2016r. do 14.12.2016r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz. U. z 2016 r. poz.922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Dyrektor

 

Marek Cebulak

 

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 

specjalista – 1 etat

 

…………………………………………………………………

 

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 1 kandydat spełnił wymogi formalne.

 

Kwalifikacje – test wyboru, oraz rozmowa odbędą się w dniu 20.12.2016r. o godz. 10.00 sala nr 231- I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

 

Kandydaci którzy spełnili wymogi formalne, o kwalifikacjach (test i rozmowa) zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - specjalista 1 etat