BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Grodzki Urząd Pracy

Dział Finansowo - Księgowy

/miejsce wykonywania pracy/

 

stanowisko urzędnicze na Stanowisku ds. Płac – 1 etat

/nazwa stanowisk/a pracy/

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 


1. Wymagania niezbędne:


 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902/ określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie min. średnie lub: pomaturalne, wyższe,
 3. znajomość aktualnie obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę, składek społecznych i zdrowotnych, podatków,
 4. staż pracy: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego - nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę .


Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu


2. Wymagania dodatkowe

 

 1. znajomość prawa pracy ( Kodeks pracy tj. Dz. U z 2016r. poz.902.
 2. znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz.800) ,
 3. staż pracy ( np. w administracji publicznej): min. 1 rok na stanowisku obsługi kadrowo – płacowej,
 4. umiejętności zawodowe ( obsługa komputera, języki obce, inne): znajomość obsługi komputera w stopniu zaawansowanym, obsługa programu CDN i Płatnik.
 5. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, staranność, dokładność, rzetelność, bezstronność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. sporządzanie list wypłat dla pracowników Urzędu,
 2. sporządzanie deklaracji ZUS w programie Płatnik,
 3. prowadzenie konta analitycznego do rozliczeń z ZUS,
 4. księgowanie wpłat- rozliczenia pomiędzy ZUS i Funduszem Pracy z tytułu uzyskania świadczeń z ZUS,
 5. sporządzanie przelewów bankowych dot .płac i ich pochodnych,
 6. sporządzanie deklaracji PIT-4 R oraz rozliczeń rocznego podatku dochodowego dla pracowników Urzędu,
 7. wykonywanie innych poleceń Głównego Księgowego w ramach zajmowanego stanowiska.


4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
 8. za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. Proponowane wynagrodzenie:


Według kategorii VI - X, wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2.600 zł.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo- Księgowym na Stanowisku ds. Płac - 1 etat w terminie od 02.12.2016r. do 15.12.2016r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz. U. z 2016 r. poz.922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

 

Dyrektor

 

 

Marek Cebulak

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Dział Finansowo - Księgowy

-

stanowisko urzędnicze na Stanowisku ds. Płac – 1 etat

…………………………

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 5 kandydatów spełniło wymogi formalne.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 28.12.2016r. o godz. 10.00 sala nr 231- I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

Kandydaci którzy spełnili wymogi formalne, o kwalifikacjach zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze na Stanowisku ds. Płac - 1 etat