BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
ul. Wawozowa 34, 31-752 Kraków
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Dział Ewidencji i Świadczeń -

Referat Ewidencji i Świadczeń -Rejestracja i Formalna Obsługa

/miejsce wykonywania pracy/

 

referent ds. rejestracji – 3 etaty

/nazwa stanowisk/a pracy/
 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

 

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
1. Wymagania niezbędne


 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902/ określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. b)Wykształcenie min. średnie lub średnie zawodowe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym, lub wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczny, administracja publiczna, prawo.
 3. Staż pracy: minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia - nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych .


Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu

2. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.645 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
 2. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 3. Znajomość Kodeksu Cywilnego,
 4. Znajomość Kodeksu Pracy,
 5. Znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. Znajomość Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 7.  Ustawy o pracownikach samorządowych,
 8. Biegła znajomość obsługi komputera.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 

 1. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy obejmujące wykonywanie niżej wymienionych czynności:

 

 1. sprawdzenie w rejestrze centralnym czy osoba, która zgłosiła się w celu dokonania rejestracji nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. wprowadzenie wymaganych danych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy przekazanych w trakcie rejestracji przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie do bazy komputerowej,
 3. sporządzanie kserokopii dokumentów w zakresie niezbędnym do ustalenia możliwości przyznania statusu i uprawnień,
 4. ustalanie czy osoba, która zgłosiła się w celu dokonania rejestracji nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
 5. ustalenie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 6. wydanie decyzji o statusie bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 7. ustalanie uprawnień bezrobotnego w zakresie prawa do zasiłku,
 8. wydanie odpowiedniej decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych,
 9. przekazanie osobie zarejestrowanej wydruku danych z karty rejestracyjnej i pobranie poświadczenia własnoręcznym podpisem osoby zarejestrowanej przekazanych przez nią danych i złożeniu oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 10. zgłoszenie rejestrowanych osób bezrobotnych i członków jego rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobranie potwierdzenia własnoręcznym podpisem osoby bezrobotnej zgodności podanych danych oraz wydanie wydruku dokonanego zgłoszenia osobie zarejestrowanej,
 11. wyznaczenie terminu stawiennictwa w Urzędzie osobie zarejestrowanej jako bezrobotna w celu ustalenia profilu pomocy i pobranie własnoręcznego podpisu osoby zarejestrowanej o przyjęciu do wiadomości daty wyznaczonego terminu,
 12. wyznaczanie terminu stawiennictwa w Urzędzie osobie zarejestrowanej jako poszukujący pracy i pobranie własnoręcznego podpisu osoby zarejestrowanej o przyjęciu do wiadomości daty wyznaczonego terminu,
 13. wydanie informacji o przysługujących osobie zarejestrowanej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz o formach pomocy określonych w ustawie
 14. potwierdzanie bezrobotnym uprawnień: do ubezpieczenia zdrowotnego, do biletu aktywizującego MPK,
 15. założenie spisu dokumentacji niearchiwalnej dla nowo rejestrowanych bezrobotnych,
 16. przekazywanie dokumentacji rejestracyjnej bezrobotnych i poszukujących pracy do Stanowiska Ewidencji i Świadczeń - Formalna Obsługa Klienta, Stanowiska Orzecznictwa oraz do Referatu Obsługi Świadczeń – Stanowisko Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
 17. przekazanie kart rejestracyjnych Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES oraz Referat Pośrednictwa Pracy.

 

 1.  Współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie realizowanych zadań oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w ramach zajmowanego stanowiska.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Proponowane wynagrodzenie


Według kategorii VII, wynagrodzenie zasadnicze brutto 2000 zł – 2440 zł.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. rejestracji - 3 etaty w terminie od 30.11.2016r. do 12.12.2016r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Dyrektor


Marek Cebulak

 

 


 

 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Dział Ewidencji i Świadczeń

- Referat Ewidencji i Świadczeń – Rejestracja i Formalna Obsługa

 

 

 

referent ds. rejestracji

 

3 etaty

 

…………………………………………………………………

 

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 20 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 9 kandydatów spełniło wymogi formalne.

 

Kwalifikacje – test wyboru, oraz rozmowa odbędą się w dniu 21.12.2016r. o godz. 9.00 sala nr 231- I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

Kandydaci którzy spełnili wymogi formalne, o kwalifikacjach (test i rozmowa) zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

 

 

 

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - referent ds. rejestracji - 3 etaty