BIP MJO - Żłobek Nr 19

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMOARZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - księgowego ds. płac w Żłobku Nr 19 w Krakowie – 0,25 etatu

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 902) oraz art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz.885 z późn. zmian.),

2) wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wykształcenie średnie i 5 letnią praktykę na stanowisku księgowego.

3) posiada obywatelstwo polskie,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

5) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku księgowej ds. płac,

7) posiada znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, przepisów związanych z rozliczaniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej (placówki oświatowe),

2) znajomość obsługi programów komputerowych: WULKAN, Płatnik, Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,

3) znajomość prawa pracy, ustawy o podatku od towarów i usług VAT,

4) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,

5) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,

6) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,

7) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

8) dyspozycyjność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 0,25 etatu

2) wynagrodzenie : zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( tekst jednolity:Dz.U. 2014, poz. 1786 z późn. zmian.) oraz regulaminu wynagradzania Żłobka Samorządowego Nr 19,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

4) rozpoczęcie zatrudnienia – od dnia 02.01.2017 r.

5) miejsce pracy: Żłobek Samorządowy Nr 19 w Krakowie ul. Świtezianki 7.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Samorządowym Nr 19 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

1) naliczanie pracownikom żłobka wynagrodzeń przysługujących ze stosunku pracy,

2) naliczanie pracownikom zasiłków i świadczeń przysługujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) prowadzenie rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń,

4) sporządzanie deklaracji ZUS PIT zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) Naliczanie pracownikom świadczeń przysługujących z ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) dokonywanie potrąceń sądowych, komorniczych i innych od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) sporządzanie kalkulacji i analizy wynagrodzeń,

8) sporządzanie sprawozdań ekonomiczno-finansowych w zakresie wynagrodzeń zgodnie z wymogami organu prowadzącego,

9) sporządzanie w zakresie wynagrodzeń sprawozdań GUS,

10) prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej funduszu wynagrodzeń pracowników żłobka,

11) wystawianie zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

12) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów finansowych dotyczących wynagrodzeń pracowniczych,

13) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) naliczanie dochodów budżetowych, rozliczanie podatku VAT,

15) przestrzeganie przepisów i poleceń wewnętrznych,

16) terminowe wykonywanie zadań.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.2016, poz. 902)”

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór- księgowy ds. płac należy składać osobiście w siedzibie Żłobka Nr 19 (kancelaria – pok. Nr 10) w godz. od 8: 00 do 13:00 lub drogą pocztową na adres:

Żłobek Samorządowy Nr 19,

ul. Świtezianki 7,

31-563 Kraków

w terminie do dnia 12 grudnia 2016 roku do godz. 12:00 (liczy się data wpływu)

10. Aplikacje niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Żłobku Nr 19 – (parter ) oraz na stronie internetowej BIP Kraków.

12. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

 

 

 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()