BIP Archiwalny - ZSO2 (data archiwizacji: 2017-11-23, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLII/741/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

OGŁOSZENIE

o naborze na stanowisko

REFERENT D/S KADROWYCH

1/4 etatu na zastępstwo

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Krakowie os. Teatralne 33 ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. kadrowych w wymiarze 1/4 etatu.

 

Wymagania niezbędne:

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz.902)

• obywatelstwo polskie,

• kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w/w stanowisku,

• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub o kierunku prawno-administracyjnym,

• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,

• nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

• znajomość prawa oświatowego (Ustawa o systemie oświaty, Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw),

• biegła obsługa programów pakietu MS Office oraz znajomość ZSZO

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

• skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

Przewidywany zakres czynności:

Dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych zatrudnionych, w tym:

• sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wprowadzanie umów i zmian do ZSZO

• prowadzenie akt osobowych i archiwizacja,

• prowadzenie ewidencji czasu pracy,

• wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,

• przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagrody, urlopu, odprawy itp.

Pełnienie funkcji kasjera.

 

Warunki pracy i płacy:

• zatrudnienie na czas próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników administracji i obsługi w XI LO.

Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny i CV,

• kwestionariusz osobowy,

• dokumenty potwierdzające tożsamość, posiadane wykształcenie, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy,

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Krakowie os. Teatralne 33 w godzinach 8.00 - 15.30 do dnia 9 grudnia 2016 roku.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Krakowie

mgr Lucyna Szubelak

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - kadrowa 1/4 etatu