BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. L. I A. HELCLÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK SEKCJI PERSONALNEJ


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania personelem,

c) staż pracy: minimum 5 letni staż pracy, w tym doświadczenie związane z prowadzeniem spraw personalnych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość aktualnych przepisów Prawa Pracy (Kodeks Pracy),

b) znajomość Ustawy o Pracownikach Samorządowych,

c) znajomość Rozporządzenia w Sprawie Wynagradzania Pracowników Samorządowych,

d) umiejętność obsługi programów kadrowo – płacowych,

e) umiejętność obsługi programów PŁATNIK, e-PFRON, ZUS PUE, BIP, GUS, bankowości elektronicznej,

f) umiejętność obsługi programów biurowych pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),

g) umiejętność kierowania zespołem i rozwiązywania konfliktów,

h) umiejętność analizy dokumentów i projektowanych rozwiązań,

i) umiejętność tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy,

j) skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań,

k) komunikatywność,

l) odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków

a) udział w kształtowaniu polityki kadrowej DPS,

b) nadzorowanie i koordynowanie zadań działu z zakresu spraw pracowniczych tj.: nabór, bieżąca obsługa kadrowo-płacowa pracowników, obsługa współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w DPS,

c) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników,

d) wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań,

e) sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,

f) opracowanie materiałów analitycznych i sprawozdawczości, w tym opracowywanie sprawozdań statystycznych do GUS,

g) realizacja planu finansowego dotyczącego zadań z zakresu działania działu,

h) sprawowanie nadzoru nad majątkiem przekazanym do używania w dziale,

i) opracowanie projektów instrukcji, wyjaśnień i procedur dotyczących realizacji zadań z zakresu działania działu, przedkładanie ich do zatwierdzania Dyrektorowi.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat,

b) Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3800 zł do 4200 zł brutto oraz inne dodatki zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.

 


5. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) CV, z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego,

c) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia (kserokopie),

d) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, świadectwa pracy (kserokopie);

e) Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) Osoba, która zostanie wybrana w drodze postępowania winna dostarczyć z Krajowego Rejestru Karnego zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 13:00, w sekretariacie, lub wysłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie,

ul. Helclów 2; 31-148 Kraków; o terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Domu.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Nabór - na wolne stanowisko Kierownik Sekcji Personalnej”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Helclów 2.

Dokumenty osób, które nie zostały wybrane w konkursie zostaną zniszczone do 30 dni.

 

7. Ilość etatów
1 etat

 

Kraków, dnia 07.12.2016 r.

  

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór na Kierownika Sekcji Personalnej w Domu Pomocy Społecznej im. L i A Helclów w Krakowie przesłało sześciu kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono,

iż 3 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się trzech kandydatów :

 

1.Pani Renata Giemza

2.Pan Łukasz Kądziołka

3.Pani Anna Rzekęć

 

Rozmowy kwalifikacyjne dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 12 grudnia 2016 roku od godz. 8.30 w Domu Pomocy Społecznej

im. L i A Helclów w Krakowie , ul. Helclów 2 ,31-148 Kraków.

 

Wyniki naboru

 

Informuję,

że w dniu 12 grudnia 2016 r. w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków do zatrudnienia na stanowisku : Kierownika Sekcji Personalnej wybrana została Pani Anna Rzekęć zamieszkała w Trąbkach.

 

Uzasadnienie wyboru :

Pani Anna Rzekęć wykazała się bardzo dobrą wiedzą z zakresu zagadnień wymaganych na danym stanowisku i uzyskała wysoką ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, spełniając tym wymogi pracodawcy.

 

 
Dyrektor Józefa Grodecka

[ 2016.11.23 ] Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów ( Kierownik Sekcji Personalnej )