Archiwum BIP MJO - Zespół Szkół Łączności
Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2017-06-23 18:41:23
Logo ZSL

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Łączności w Krakowie

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku


Rodzina 500+

Przyjmowanie wniosków - KOMUNIKAT

 


 

Umorzenie należności cywilnoprawnych

Zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektor ZSŁ umarza zaległość czynszową w kwocie 4399,92 zł w związku z brakiem możliwości ściągnięcia w/w kwoty.

 

 

 


 

Zamówienia publiczne 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 538541-N-2107 z dnia 2017-06-23

 

Remont podłogi wraz z podłożem w piwnicy budynku Warsztatów ZSŁ


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załaczniki:

 

 


 

Ogłoszenie nr 85965-2016 z dnia 14.06.2016 roku.


Remont parkingu w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki:

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1  -  Odpowiedź

 

Wynik postępowania

 

 


 

Ogłoszenie nr 214676 - 2015 z dnia 20-08-2015 roku. 

 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie cz. II

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wynik przetargu

 


 

Ogłoszenie nr ZSŁ/PZP/01/2015 z dnia 07.08.2015 roku.

 

Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,

Projekt: Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie MRPO.01.01.02-1-080/14 Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Termin składania ofert: do dnia 17.08.2015

 

Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30-337 Kraków. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zapytanie nr 1 i odpowiedź zamawiającego.

 

Unieważnienie postępowania w zakresie części 4 

 

Wynik przetargu 

 


 

 

Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego, telekomunikacyjnego i akustycznego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31 w Krakowie.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

Zmiana treści SWIZ dla części nr 5

Termin składania ofert upływa 5.12.2013 r. o godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty i ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 4


Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego i telekomunikacyjnego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert upływa 15.11.2013r. o godz. 12:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty w części nr 2 i ogłoszenie o unieważnieniu przetargu w części nr 1, nr 3 i nr 4.


Zespół Szkół Łączności w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, zaprasza do złożnia oferty w przetargu nieograniczonym
pn. Remont korytarzy, budynek Szkoły II piętro oraz budynek Warsztatów I piętro.

Termin składania ofert: 3 lipca 2013r. godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ tom I - IDW

SIWZ tom II - Projekt umowy

SIWZ tom III - przedmiar robót

Ogłoszenie wyniku postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.

na

Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i multimedialnych oraz podzespołów komputerowych

numer sprawy ZSŁ/pn/1/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.
Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy.
Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 6 – Wzór umowy 
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź nr 1 
Odpowiedź nr 2

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

   


Przetarg nieograniczony na: Dostawę kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.
Termin składania ofert: 8 listopada 2012r. do godz. 09:00.
 
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SWIZ

Ogłoszenie wyników przetargu

Zaproszenie do podpisania umowy 


Dostawa 2 oprogramowania, kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert upływa 18.10.2012r. o godz. 9:00.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 


Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku z siedzibą w Krakowie, ul. Monte Cassino 31, zwany w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na: Dostawę oprogramowania, kursów do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, zlokalizowanych przy ul. Monte Cassino 31, w Krakowie.

Termin składania ofert: 02.10 .2012r. godz. 09:00

Miejsce składania ofert: sekretariat główny szkoły

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania przetargowego


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-30 22:55:13
WOJCIECH SOŚNICKI
 Przeniesiono do archiwum
2018-05-29 15:23:14
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2018-05-29 15:10:25
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-07-14 16:02:46
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-07-11 12:18:06
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-06-23 18:52:03
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2017-06-23 18:41:23
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-07-04 19:36:20
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-06-24 17:22:38
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-06-22 18:30:10
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-06-14 19:47:15
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2016-05-05 14:39:55
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-28 20:07:42
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-21 20:41:46
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-20 15:54:26
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-20 15:51:42
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-20 15:50:10
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-20 15:40:36
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-13 14:38:11
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-07 15:35:02
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-08-07 15:15:22
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-05-18 21:27:19
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-05-18 21:18:36
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-05-18 19:13:04
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2015-01-12 14:09:56
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-12-11 18:52:26
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-11-28 17:15:23
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-11-27 17:17:05
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-11-21 10:29:34
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-11-08 07:39:07
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-11-08 07:37:58
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-07-09 19:34:07
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-06-18 09:46:31
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-03-29 11:23:38
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-03-29 11:22:28
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-02-27 09:12:30
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-02-06 07:09:29
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-02-01 11:14:14
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-01-30 15:02:38
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-01-29 14:09:40
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2013-01-29 14:01:42
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-12-13 16:19:44
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-11-12 16:47:51
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-11-12 16:18:25
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-11-06 16:22:56
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-11-06 16:08:28
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-11-02 10:21:59
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-11-02 10:14:15
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-19 09:09:37
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-10 16:52:46
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-10 16:52:07
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-10 16:50:03
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-06 08:22:01
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-02 06:16:33
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-02 06:15:16
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-10-02 06:07:43
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-09-24 15:40:43
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-01-23 17:28:36
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2012-01-23 17:27:05
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-12-17 17:01:45
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-11-16 15:13:10
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 08:19:07
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 08:15:33
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 08:12:54
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 08:09:58
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 08:06:54
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 08:02:46
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 08:00:46
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 07:55:52
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-20 07:51:30
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-03 09:09:16
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-02 09:14:03
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-02 09:11:32
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-08-02 09:10:28
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-29 08:01:15
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-27 13:58:17
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-27 11:41:04
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-27 11:37:25
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-27 11:36:22
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-27 11:34:08
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-27 11:33:26
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-23 11:26:38
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 13:01:55
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:59:35
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:59:00
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:58:11
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:57:31
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:56:57
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:56:18
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:17:43
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:16:42
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:15:47
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:14:31
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:13:29
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-22 12:12:21
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 13:57:43
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 12:27:42
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 12:20:04
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 12:14:21
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 12:08:45
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 11:59:13
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 11:48:39
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 11:36:34
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-07-21 11:27:33
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-06-16 09:51:58
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-06-16 09:49:56
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2010-06-16 09:46:33
WOJCIECH SOŚNICKI
 Edycja
2009-11-16 17:41:05
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-11-04 21:16:33
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-10-23 09:32:42
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-10-21 15:31:29
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-10-21 15:22:36
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-10-15 21:28:56
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-10-15 21:27:21
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-10-15 21:25:44
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-07-19 17:56:29
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-07-19 17:55:46
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-07-19 17:54:42
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-07-19 17:53:49
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-07-19 17:50:20
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-07-19 17:48:50
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-07-19 17:46:08
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-29 19:30:44
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-29 19:30:15
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-29 19:29:37
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-29 19:27:20
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-17 22:25:26
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-17 22:23:13
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-17 22:21:11
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-17 22:16:37
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2009-06-17 22:14:57
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-20 14:19:05
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-20 14:18:25
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-20 14:17:30
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:46:47
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:46:02
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:45:02
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:43:45
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:42:48
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:42:10
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:40:38
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:40:09
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:39:04
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-11-01 13:27:44
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-10-21 09:48:58
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-10-17 18:16:16
SOŚNICKI WOJCIECH
 Edycja
2008-10-05 21:17:37
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-05 21:16:56
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-05 21:15:29
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-05 21:15:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-02 16:31:37
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-02 16:29:32
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-02 16:28:55
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-02 16:28:03
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-10-02 16:27:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-09-22 20:59:50
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-09-22 20:59:12
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-09-19 11:26:26
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-09-08 19:49:30
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-09-08 19:47:18
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-09-04 16:37:11
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-09-02 16:44:26
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-08-26 14:07:31
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-08-26 14:05:46
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-08-25 19:21:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-08-08 20:44:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-08-08 20:41:39
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-04-07 10:09:03
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-04-07 10:07:55
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-04-07 10:07:23
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-02-29 12:53:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-02-29 12:49:26
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-02-27 15:41:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2008-02-27 15:40:13
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-09-02 15:57:05
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-08-30 15:15:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-26 08:26:21
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-26 08:15:22
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-26 08:14:45
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-26 08:13:43
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-26 08:12:04
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 11:38:07
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 11:35:34
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 11:33:45
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 11:22:26
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:51:57
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:50:53
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:50:01
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:49:02
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:46:21
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:44:13
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:42:17
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-06 10:40:25
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-05 15:52:55
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-05 15:52:07
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-05 14:33:28
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-07-05 14:32:58
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-29 17:17:25
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-29 17:16:34
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-29 17:13:30
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:25:41
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:24:25
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:17:40
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:16:09
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:14:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:10:08
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:09:53
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:09:25
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:04:29
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 17:01:57
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 16:57:11
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja
2006-06-27 16:21:19
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI
 Edycja