BIP - Muzeum Armii Krajowej
p.o. Dyrektora MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Asystent gromadzenia zbiorów


1. Wymagania formalne


Wykształcenie: Wyższe, udokumentowane posiadaniem: dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów.

Wiedza: Ogólna związanym z gromadzeniem zbiorów muzealnych.

Doświadczenie zawodowe: Co najmniej 2 letni staż pracy na pokrewnym stanowisku lub na stanowisku związanym z gromadzeniem zbiorów muzealnych.

Znajomość języków obcych: Język angielski w mowie i w piśmie.

Umiejętności zawodowe: Umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania biurowego.

Predyspozycje: Samodzielność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność.

Umiejętność pracy w zespole.

Dojrzałość emocjonalna.

Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
2. Wymagania dodatkowe


1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

 
3. Zakres obowiązków


1.Do zadań asystenta gromadzenia zbiorów należy w szczególności:

1)opieka nad całością zbiorów muzealnych i czuwanie nad ich bezpieczeństwem;

2)przyjmowanie nabytków i prowadzenie dokumentacji (w tym opracowanie merytoryczne zbiorów);

3)dochowanie trybu przyjmowania nowych nabytków do zbiorów Muzeum, a następnie ich ewidencjonowanie;

4)wykonywanie inwentaryzacji zbiorów oraz przygotowanie wymaganej w tym zakresie dokumentacji;

5)wykonywanie dokumentacji fotograficznej muzealiów;

6)ewidencjonowanie zbiorów muzealnych, zakładanie, opracowywanie, wypełnianie i druk kart inwentarzowych, wprowadzanie wymaganych danych do bazy Musnet w tym: w zakresie ruchu muzealiów;

7)sporządzanie wymaganej dokumentacji w tym: m.in. umowy i protokoły;

8)wykonywanie zleconych działań związanych z pozyskiwaniem zbiorów;

9)wykonywanie zleconego zakresu kontroli zgodności zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym posiadanych muzealiów;

10)sprawowanie stałego nadzoru nad stanem muzealiów, warunkami przechowywania muzealiów zarówno w magazynach jak i na ekspozycji oraz typowanie eksponatów do konserwacji;

11)udostępnianie zbiorów;

12)przygotowywanie i przeprowadzanie kwerend oraz informacji o zbiorach;

13)udział w pracach komisji wyceny;

14)wykonywanie zleconych czynności w zakresie pozyskiwania zbiorów;

15)opracowywanie tekstów i materiałów;

16)oprowadzanie zwiedzających;

17)realizowanie wystaw;

18)przygotowywanie materiałów do publikacji w tym na stronę internetową;

19)sporządzanie kalkulacji kosztów kwerend i udostępniania zbiorów.

2.Wykonywanie czynności związanych z dokumentacją fotograficzną zbiorów muzealnych.

3.Wykonywanie czynności związanych z w inwentaryzacją zbiorów muzealnych.

4.Sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie powierzonych spraw.

5.Pełnienie dyżurów na ekspozycjach muzealnych.

6.Niezależnie od powyższego zakresu czynności asystent gromadzenia zbiorów wykonuje inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Działu Gromadzenia Zbiorów.

7.Prowadzenie innych spraw zleconych przez głównego inwentaryzatora.

 4. Warunki pracy i płacy:


- jedno miejsce pracy,

- 1 etat,

- praca od poniedziałku do piątku, oraz pełnienie wyznaczonych dyżurów na ekspozycjach muzealnych w soboty i niedziele.

 


5. Wymagane dokumenty: Asystent gromadzenia zbiorów


1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Dokument potwierdzający wykształcenie (kopia świadectwa szkolnego lub dyplomu),

4. Własne oświadczenie o niekaralności

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.)."

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 listopada 2016 roku osobiście w Kancelarii Muzeum (Kancelaria jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00) lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. generała Emila Fieldorfa „Nila”

ul. Wita Stwosza 12

31-511 Kraków

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Dotyczy naboru pracownika na stanowisko:

Asystent gromadzenia zbiorów”

 

Znaczenie ma data wpływu do Muzeum. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie

będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną – wyjątek stanowi sytuacja w której dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2013 r. poz. 262 późn. zm.)

Informacje dodatkowe

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Muzeum zastrzega sobie możliwość, że konkurs może pozostać nierozstrzygnięty bez podawania przyczyny.

 

 


7. Ilość etatów


1 etat,

 

p.o. Dyrektor Joanna Mrowiec

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej ()