BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

ZEO-DN-5.110. 24.2016


DYREKTOR ZEO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie.


1.Wymagania niezbędne (formalne):
1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) wykształcenie techniczne,
3) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru,
5) przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
6) umiejętność sporządzania kosztorysów w programie ZUZIA
7) minimum 4 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego a 6 letni przy wykształceniu średnim.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
1) znajomość przepisów prawa budowlanego,
2) znajomość dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,
3) prawo jazdy kategorii B
4) samodzielność i zaangażowanie,
5) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,
6) umiejętność pracy w zespole.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

3. Warunki pracy i płacy:
1) wymiar czasu pracy: 1 etat,
2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
3) płaca zasadnicza w wysokości 2600,00 do 2800,00 zł brutto + dodatek funkcyjny z przedziału od 500,00zł do 900,00 zł + 20% premii regulaminowej i dodatek za wieloletnią pracę,
4) miejsce pracy: Zespół Ekonomiki Oświaty Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 ,

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZEO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie przeglądów rocznych i pięcioletnich w obiektach obsługiwanych przez ZEO,
2) udział w przygotowaniu prac remontowych: określanie zakresu i przedmiaru robót, wykonywanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ślepych,
3) nadzór nad robotami oraz sprawowanie kontroli jakości wykonywanych prac oraz ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) odbiór wykonywanych prac i sprawdzanie kosztorysów wykonawczych,
5) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków i innych dokumentów będących podstawą do rozliczeń robót,
6) uczestniczenie w sporządzaniu planów remontów ze wskazaniem pilności i kolejności wykonania robót,
7) nadzór nad przeglądami technicznymi instalacji elektrycznych i uziemienia w obiektach obsługiwanych przez ZEO.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).
7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )” 
9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze inspektor nadzoru inwestorskiego w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego w ZEO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Zespołu (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie
Ul. Ułanów 9

31-450 Kraków


w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP)
30 listopada 2016 roku.(liczy się data wpływu do Zespołu)

10. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.


11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole – (I piętro) oraz na stronie internetowej Zespołu.

 

Lista Kandydatów

Dyrektor ZEO w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego w ZEO w Krakowie)