Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru BRONOWICE - WESELE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 15,4 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VI Bronowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LV/1125/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - WESELE" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 listopada 2016 r., poz. 6130 - obowiązuje od dnia 17 listopada 2016 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 października 2016 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 listopada 2016 r., poz. 6130 - ogłoszenie uchwały Nr LV/1125/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. (odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Celem planu jest stworzenie warunków formalno-prawnych służących zachowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej tego rejonu Miasta. Ustalenia przyszłego planu pozwolą na utrzymanie równowagi sąsiadujących ze sobą funkcji mieszkaniowej i usługowej, a także umożliwią ochronę układu urbanistycznego i przestrzeni publicznych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących