BIP MJO - VIII Liceum Ogólnokształcące

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 24 (tel. 12-421-15-71; 12-421-14-21)

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko sekretarza szkoły (pełny etat).

 

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych w art.3 ustawy o pracownikach samorządowych:

- jest obywatelem polskim,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- posiada wykształcenie minimum średnie,
- posiada co najmniej 5-letnią praktykę zawodową,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły
- cechuje ją kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia,  odporność na stres.
b) ponadto posiada :

- biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point)

- swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- znajomość obsługi programów: ZSZO, stare i zmodernizowane SIO, Omikron, Obieg, Platforma Edukacyjna, dziennik elektroniczny Librus.

 

2. Zakres obowiązków:
- sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych dotyczących uczniów w „starym” i zmodernizowanym SIO,

- sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu programu Obieg- OKE - matura,

- sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu programu Omikron – rekrutacja do  szkoły,

- sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych w ZSZO w części dotyczącej uczniów,

- sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych w dzienniku elektronicznym Librus.


3. Warunki pracy i płacy:
- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin)  od 01.01.2017 r. 

- wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.(Dz. U. nr 50 poz. 398), oraz regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w VIII LO.

 

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- aktualne cv
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i odpowiedni staż pracy
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celówrekrutacji.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
osobiście w sekretariacie liceum lub pocztą na adres:

VIII Liceum Ogólnokształcące, 31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 24 (koperta z napisem: NABÓR-SEKRETARZ SZKOŁY) w terminie do 02 grudnia 2016 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się 05-16.12.2016 r.

 

Dyrektor - mgr Katarzyna Miezian

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcące ()