Jakie działania, poza programem PONE realizuje Miasto, by poprawić stan jakości powietrza?

 

1. Jako pierwszy w Polsce, Kraków w 2009 roku rozpoczął walkę z paleniem śmieci w domowych piecach – przez cały rok prowadzone są kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach. Straż Miejska Miasta Krakowa na bieżąco podejmuje działania interwencyjne w powyższym zakresie. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej informują także mieszkańców o zakazie palenia odpadów i szkodliwości takiego działania.

 

2. Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w programie ochrony powietrza zamieszczono zapis o wprowadzeniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego ograniczeń w stosowaniu paliw stałych w Krakowie. Prezydent Miasta Krakowa wnioskował także do Marszałka Województwa Małopolskiego o wprowadzenie, na podstawie art. 96 ustawy - Prawo ochrony środowiska, zakazu stosowania paliw stałych na terenie Miasta Krakowa oraz ograniczeń co do rodzaju instalacji w gminach ościennych. 23 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W efekcie, z terenu małopolski do roku 2023 wyeliminowane zostaną wszystkie kotły nie spełniające norm emisji. Powyższe ma istotne znaczenie dla miasta ze względu na emisję napływową z gmin ościennych wpływającą na jakość powietrza w Krakowie.

 

3. Gminna Spółka MPEC S.A. rozbudowuje system ciepłowniczy i realizuje program, w ramach którego na własny koszt wykonuje węzły cieplne i przyłącza do budynków ogrzewanych węglem.

 

4. W walce ze smogiem, w kwietniu 2012 r. zawarte zostało POROZUMIENIE, którego sygnatariuszami są: Województwo Małopolskie, Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dostawcy energii cieplnej i gazu. Sygnatariusze Porozumienia oferują pomoc mieszkańcom Krakowa, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji wymiany palenisk węglowych na niskoemisyjny sposób ogrzewania.

 

5. 23 czerwca 2016 r. GMK zawarła Porozumienie z Tauron Sprzedaż Sp z o.o. o wspólnych działaniach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

 

6. Osoby o niskich dochodach objęte są Lokalnym Programem Osłonowym, przyjętym przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XC/1355/13 z dnia 20 listopada 2013 r. W ramach tego programu, od 2014 roku udzielana jest pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania. Uchwałą Nr XVIII/317/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. wprowadzono znacznie korzystniejsze warunki dofinansowania.

 

7. Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków opracowano Strategie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowane jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w odniesieniu do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w formule zinstytucjonalizowanego partnerstwa. Gmina Miejska Kraków oraz 13 gmin z Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w 2014 r. powołały w tym celu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Formuła ZIT ma przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności a współpraca na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich.

 

8. Wydział Kształtowania Środowiska UMK przygotował w 2014 r. projekt Gminy Miejskiej Kraków pn.: „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie". Projekt, współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przewiduje realizację różnych działań przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu monitorowania danych przestrzennych, stanowiącego bazę danych służących podejmowaniu działań zarządczych w procesie planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem regeneracji i wymiany powietrza oraz terenów zieleni i likwidacji niskiej emisji w Krakowie.

 

9. Działania Gminy Miejskiej Kraków w rozwiązywaniu problemów dotyczących poprawy stanu powietrza w mieście wspomaga, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2014 r., Rada Programowa ds. Ochrony powietrza. Członkowie Rady są wybitnymi naukowcami i znawcami problematyki związanej z ochroną powietrza, przedstawicielami wiodących krakowskich wyższych uczelni oraz instytucji naukowo – technicznych.

 

10. W listopadzie 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo – Hutniczą zostało zawarte Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony powietrza w Krakowie. Strony Porozumienia deklarują wolę wzajemnej współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii Górniczo–Hutniczej oraz potencjału Gminy.

 

11. W listopadzie 2016 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo- Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza. Celem porozumienia jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

 

12. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadzi kontrole emisji spalin z samochodów w celu eliminacji z ruchu tych samochodów, które są niesprawne technicznie, a w szczególności przekraczają normy emisji spalin. Policja doposażona została w zakupione z budżetu Gminy Miejskiej Kraków analizatory spalin.

 

13. W 2015 roku Gmina Miejska Kraków zakupiła mobilną automatyczną stację pomiarową, dwa poborniki pyłu zawieszonego oraz automatyczny analizator pyłu. W 2016 roku zakupiono kolejne urządzenia (m.in. cztery automatyczne analizatory pyłu zawieszonego, pobornik pyłu). Sprzęt na podstawie umowy użyczenia został przekazany Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie do użytkowania. Urządzenia przyczyniają się do lepszej kontroli jakości krakowskiego powietrza i zostały włączone w sieć Państwowego Monitoringu Środowiska. Z zakupionego sprzętu utworzono pięć nowych stacji na terenie miasta Krakowa zlokalizowanych na ul. Dietla, os. Piastów, ul. Złoty Róg, ul. Telimeny oraz os. Wadów.

 

14. Działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnych:

• rozbudowa linii tramwajowych, priorytet dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

• rozwój systemu zarządzania ruchem: pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej, poprawa warunków ruchu dla pieszych i rowerzystów, Obszarowy System Sterowania Ruchem i System Nadzoru Ruchu Tramwajowego.

• rozwój systemu transportu publicznego i prowadzenie polityki cenowej opłat zachęcającej do korzystania z systemu transportu publicznego.

• Wymiana miejskiego taboru autobusowego na pojazdy spełniające najwyższe normy emisji spalin oraz autobusy elektryczne.

• Budowa ścieżek rowerowych.

• Remonty i przebudowa ulic.

• Mokre czyszczenie ulic.

• Budowa i rozbudowa obwodnic drogowych miasta, kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych i najbardziej zanieczyszczonych.

• Realizacja Programu Obsługi Parkingowej dla Miasta Krakowa, w tym rozszerzenie strefy płatnego parkowania i budowa parkingów typu Park&Ride (P&R).

 

15. Powadzenie działań edukacyjnych.

 

- PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI:

Od października 2014 r. realizowane jest zadanie: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Krakowa – edukacja ekologiczna w urzędach, szkołach i przedszkolach, poprzez: rozprowadzenie materiałów promocyjnych – do punktów Urzędu Miasta Krakowa, oraz do siedzib Rad Dzielnic Krakowa, jak również rozdysponowanie plakatów do placówek oświatowych (głównie domów kultury i bibliotek), rekreacyjno – sportowych oraz instytucji kultury (muzea, teatry). Powyższe przedsięwzięcie realizuje Wydział Kształtowania Środowiska przy współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem Edukacji oraz Zarządem Infrastruktury Sportowej.

W ramach ww. programu, podczas kontroli pieców prowadzona jest kampania edukacyjnej, w czasie której użytkownicy pieców pouczani są o zakazie palenia odpadów w piecach i informowani o szkodliwości takiego działania.

Funkcjonuje także internetowy środowiskowy portal informacyjny Eko-centrum www.ekocentrum.krakow.pl, na którym prezentowane są aktualności, informacje i materiały edukacyjne związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

 

-KAMPANIA BEZPIECNI:

W ramach kampanii „Bezpiecni" podczas imprez plenerowych Dni Ziemi i Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona jest akcja informacyjna, mająca na celu przekazanie mieszkańcom Krakowa praktycznych informacji na temat wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne. Podczas kampanii dystrybuowane są materiały informacyjne - ulotki oraz gadżety.

Na stronie internetowej http://www.bezpiecni.pl można pozyskać informacje na temat możliwości zmiany ogrzewania, wielkości dotacji i korzyści płynących z wymiany pieców.

 

- CYKLICZNE IMPREZY EDUKACYJNE:

 

Dni Ziemi – Krakowska Wystawa Ekologiczna

• akcje i przedsięwzięcia organizowane przez krakowskie placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, młodzieżowe ośrodki i domy kultury oraz inne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się na co dzień ekologią).

• prezentacja działań ekologicznych, gry edukacyjne

• zbiórka surowców wtórnych

Rodzinny piknik ekologiczny „Dbam o czyste powietrze”

• Wszystkie elementy pikniku skupione są wokół zdrowego, rozsądnego i zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, a głównym akcentem wydarzenia jest dbanie o czyste i zdrowe powietrze, w tym przede wszystkim o zieleń, czystość, gospodarowanie odpadami i zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Kampania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pod hasłem: TAK! Dla czystego powietrza.

• kolportaż ulotek informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców Krakowa oraz dla uczestników transportu zbiorowego,

• dystrybucja materiałów edukacyjno – reklamowych

• ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców nt. stosowanego systemu ogrzewania