Czy można przywieźć ziemię na działkę?

 

Do ziemi przywiezionej z zewnątrz, tj. z terenu inwestycji gdzie została wytworzona, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.) – co wynika z art. 2 pkt. 3 ustawy o odpadach, który wyłącza stosowanie jej przepisów do:

- niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty.

 

Zastosowanie przepisów ustawy o odpadach do ziemi oznacza, że zagospodarowanie ziemi może być prowadzone tylko w granicach norm wyznaczonych przepisami o odpadach.

 

Osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą przywieźć ziemię na działkę, pod warunkiem wykorzystania jej w granicach norm wyznaczonych przepisami obowiązującego w chwili obecnej rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10.11.2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016r., poz. 93).

 

Według załącznika do ww. rozporządzenia istnieje możliwość wykorzystania ziemi – klasyfikowanej do odpadów o kodach 170504, 200202 (wymienianych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923)):

do utwardzania powierzchni z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego (zgodnie z pozycją 40 i 53 listy załącznika do ww. rozporządzenia).

 

Jednak na teren działki nie jest możliwe przywiezienie każdej ilości ziemi. Dopuszczalna maksymalna ilość ziemi do przyjęcia to 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni – co odpowiada warstwie o wysokości do 10-15 cm.

 

 

W przypadku przedsiębiorców, wykorzystanie mas ziemnych na danej działce możliwe jest w granicach norm wyznaczonych przepisami obowiązującego w chwili obecnej rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.05.2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. poz. 796) – po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów, o którym mowa w art. 41 ww. ustawy o odpadach.

Procedura (karta usługi) dotycząca uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o symbolu WS-3, wraz z aktywnym wnioskiem dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adrese: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=WS-3.

 

 

Inny sposób wykorzystania ziemi przywiezionej z zewnątrz na teren działki wykracza poza normy wprowadzone ww. przepisami i może spowodować podjęcie przez służby ochrony środowiska działań karnych.