BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

 
 
DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie

ul. Nowaczyńskiego 1

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO


1. Wymagania formalne

1.1.   minimum 5 letni staż pracy, w tym 3 letni staż w pomocy społecznej, lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisku;

1.2.   wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; w zakresie pedagogika kierunek: terapia, edukacja artystyczna, sztuki plastyczne itp. psychologia;

1.3.   spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);

1.4.   pełna znajomość przepisów prawa właściwych do realizacji zadań stanowiska pracy, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U z 2016 r. , poz. 930 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy w Domu Pomocy Społecznej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960, Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

Uwaga! osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do kolejnego etapu naboru.


2. Wymagania dodatkowe

1.1.   stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na danym stanowisku;

1.2.   umiejętność koordynowania, realizacji zadań;

1.3.   umiejętność szybkiego podejmowania decyzji;

1.4.   umiejętność pracy z ludźmi, zdolności organizacyjne i interpersonalne;

1.5.   komunikatywność;

1.6.   sumienność i dokładność;

1.7.   umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

1.8.   znajomość obsługi Internetu oraz programów komputerowych: WORD, EXCEL;

1.9.   odporność na stres.

3. Zakres obowiązków

1.1.   Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników Działu; koordynowanie działalności terapeutów zajęciowych, terapeutów, instruktorów kulturalno - oświatowych;

1.2.   Opracowywanie planów pracy Działu, monitorowanie realizacji działań oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

1.3.   Udział w przygotowaniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, poprzez pracę w zespołach terapeutyczno - opiekuńczych;

1.4.   prowadzenie szkoleń, instruktażu podległych pracowników;

1.5.   organizowanie wolontariatu w jednostce;

1.6.   prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Działu;

1.7.   włączanie się do merytorycznych działań zespołu OT;

1.8.   organizacja i realizacja zadań statutowych DPS na rzecz mieszkańców;

1.9.   współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi DPS w celu właściwej realizacji zadań Działu;

1.10. współpraca z samorządem mieszkańców;

1.11. czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu organizacji życia mieszkańców DPS.

4. Warunki pracy i płacy:

4.1.   umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

4.2.   wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786);

4.3.   miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1;

4.4.   Wymiar czasu pracy: 1 etat.

 

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

6.1.   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz dostępny także w siedzibie DPS);

6.2.   CV;

6.3.   list motywacyjny;

6.4.   kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;

6.5.   kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;

6.6.   kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

6.7.   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6.8.   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności);

6.9.   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922);

6.10. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na dzienniku podawczym w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (osobiście lub listownie)
w terminie do dnia 17 listopada 2016 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: „KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO”.

O terminie decyduje data wpływu do Sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

8. Ilość etatów
1 etat

 

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wymienieni w protokole naboru, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w Sekretariacie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

 

Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902), zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
w Krakowie ul. Nowaczyńskiego 1 oraz na tablicy informacyjnej DPS.
Dyrektor

mgr Grażyna Dąbroś

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta