BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
DYREKTOR

OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownik Klubu Pod Kasztanami

Kraków, os. Kościelniki ul. Płoszczyny 1


1. Wymagania formalne
Wykształcenie średnie, przygotowanie pedagogiczne.


2. Wymagania dodatkowe

1) umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym i prowadzenia działań animacyjnych,
2) zdolności interpersonalne i organizacyjne,

3) mile widziana umiejętność prowadzenia konkretnych zajęć np. plastyka, zajęcia techniczne

4) samodzielność,

5) umiejętność pracy w zespole,
6) znajomość środowiska Nowej Huty – instytucji, ngosów i innych grup, będących potencjalnymi partnerami do współpracy,
7) umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym.3. Zakres obowiązków

1) organizacja działalności klubu odpowiadającej na potrzeby środowiska lokalnego,

2) organizowanie imprez, akcji o zasięgu klubowym jak i szerszym we współpracy ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

3) pozyskiwanie środków na planowane działania, w szczególności w ramach konkursów grantowych (pisanie i realizacja), od sponsorów,

4) czynności administracyjne dotyczące klubu.4. Warunki pracy i płacy:

1) stanowisko i płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta,

2) miejsce pracy: Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie o niekaralności,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy przesłać mailowo na adres biuro@krakownh.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

os. Zgody1, 31-949 Kraków

 

w terminie do 17 listopada 2016r. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 


7. Ilość etatów
Wymiar etatu – ¾.


Dyrektor Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( kierownik Klubu Pod Kasztanami)