Sporządzany plan

PROCEDURA SPORZĄDZANIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 


Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 Aktywna mapa z obszarami objętymi planem

Aktywna mapa z odnośnikami do opisów dla poszczególnych
obszarów objętych planem (od nr 1 do nr 215)


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linki215 obszarów o łącznej powierzchni 3321,9 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” przemawia konieczność zapewnienia ochrony planistycznej terenom cennym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Czynnikiem, który w ostatnich latach szczególnie dotkliwie przyczynia się do uszczuplenia systemu przyrodniczego miasta Krakowa, jest nieplanowa lub planowa zabudowa realizowana niezgodnie z zasadami kształtowania środowiska. Fragmentowanie siedlisk w połączeniu z zabudowywaniem wielu cennych pod względem przyrodniczym obszarów, przecinanie naturalnych korytarzy ekologicznych, przesuszanie siedlisk i zasypywanie zbiorników wodnych prowadzi do katastrofalnego i niezwykle szybkiego zubażania fauny i flory Krakowa. W rezultacie żywiołowego rozwoju zabudowy następują procesy dotkliwie i trwale przeobrażające przyrodę Krakowa. Jedyną, skuteczną ochroną obszarów przyrodniczych jest opracowanie dla nich miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego który w swoich ustaleniach bezwzględnie wyłączy z zainwestowania niektóre z nich lub na których zainwestowanie ukierunkowane na uatrakcyjnienie funkcji turystyczno – rekreacyjnej miasta będzie uwzględniać nadrzędność celów ochrony przyrody. Przyszły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” będzie obejmował swoimi granicami 215 obszarów o łącznej powierzchni ok. 3322 ha, co stanowi ponad 10 % powierzchnia miasta. W skład wskazanych obszarów wchodzą wyznaczone w dokumencie Studium kategorie terenów przyrodniczych tj.: tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR, tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZU oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem W, nie objęte dotychczas miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te wskazano w dokumencie zmiany Studium po diagnozie stanu istniejącego w szczególności wstępnej prognozie mówiącej o trendach przekształceń środowiska, zachodzących pod wpływem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów ale również po określeniu przydatności środowiska dla wprowadzenia różnych form użytkowania i zagospodarowania. Konsekwentnie prowadzona polityka przestrzenna miasta Krakowa ukierunkowana na ochronę wartości przyrodniczych wskazuje na konieczność przygotowania planu miejscowego dla obszarów, które w dokumencie Studium wskazane są do ochrony przed zabudową. Przyszły plan zahamuje presję inwestycyjną, którą stale daje się zauważyć na obszarach niewskazanych do zainwestowania, gdyż jedynie plan wykonany w zgodności z dokumentem studium daje realną możliwość ochrony przed zabudową terenów zieleni.

WNIOSKI DO PLANU zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych