Sporządzany plan DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA Logo
 

Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
"DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
odbyło się w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r.

Termin składania uwag upływa z dniem 25 maja 2018 r.
Sposoby składania uwag - patrz: Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Wyłożenie projekt planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linki215 obszarów o łącznej powierzchni 3321,9 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Za opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” przemawia konieczność zapewnienia ochrony planistycznej terenom cennym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Czynnikiem, który w ostatnich latach szczególnie dotkliwie przyczynia się do uszczuplenia systemu przyrodniczego miasta Krakowa, jest nieplanowa lub planowa zabudowa realizowana niezgodnie z zasadami kształtowania środowiska. Fragmentowanie siedlisk w połączeniu z zabudowywaniem wielu cennych pod względem przyrodniczym obszarów, przecinanie naturalnych korytarzy ekologicznych, przesuszanie siedlisk i zasypywanie zbiorników wodnych prowadzi do katastrofalnego i niezwykle szybkiego zubażania fauny i flory Krakowa. W rezultacie żywiołowego rozwoju zabudowy następują procesy dotkliwie i trwale przeobrażające przyrodę Krakowa. Jedyną, skuteczną ochroną obszarów przyrodniczych jest opracowanie dla nich miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego który w swoich ustaleniach bezwzględnie wyłączy z zainwestowania niektóre z nich lub na których zainwestowanie ukierunkowane na uatrakcyjnienie funkcji turystyczno – rekreacyjnej miasta będzie uwzględniać nadrzędność celów ochrony przyrody. Przyszły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” będzie obejmował swoimi granicami 215 obszarów o łącznej powierzchni ok. 3322 ha, co stanowi ponad 10 % powierzchnia miasta. W skład wskazanych obszarów wchodzą wyznaczone w dokumencie Studium kategorie terenów przyrodniczych tj.: tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem ZR, tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZU oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem W, nie objęte dotychczas miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tereny te wskazano w dokumencie zmiany Studium po diagnozie stanu istniejącego w szczególności wstępnej prognozie mówiącej o trendach przekształceń środowiska, zachodzących pod wpływem dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów ale również po określeniu przydatności środowiska dla wprowadzenia różnych form użytkowania i zagospodarowania. Konsekwentnie prowadzona polityka przestrzenna miasta Krakowa ukierunkowana na ochronę wartości przyrodniczych wskazuje na konieczność przygotowania planu miejscowego dla obszarów, które w dokumencie Studium wskazane są do ochrony przed zabudową. Przyszły plan zahamuje presję inwestycyjną, którą stale daje się zauważyć na obszarach niewskazanych do zainwestowania, gdyż jedynie plan wykonany w zgodności z dokumentem studium daje realną możliwość ochrony przed zabudową terenów zieleni.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa..

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych