BIP MJO - VIII Liceum Ogólnokształcące

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego

31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 24 (tel. 12-421-15-71; 12-421-14-21)

OGŁASZA NABÓR

Na wolne stanowisko pracy – główny księgowy (pełny etat).


1. Wymagania formalne
Wymagania zgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi  zmianami) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:
- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia wyższe zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
- średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

- biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO)
- znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych
- znajomość przepisów z zakresu  ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków oraz ubezpieczeń społecznych
- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej
- komunikatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole

3. Zakres obowiązków:
- prowadzenie księgowości VIII Liceum Ogólnokształcącego

4. Warunki pracy i płacy:
- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin)  od 22.11.2016  r.

- wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.(Dz. U. nr 50 poz. 398), oraz regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w VIII LO.

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- aktualne cv
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i odpowiedni staż pracy
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
osobiście w sekretariacie liceum lub pocztą na adres:

VIII Liceum Ogólnokształcące, 31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 24 (koperta z napisem: NABÓR-GŁÓWNA KSIĘGOWA) w terminie do 15.11. 2016 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się17.11.2016 r.

Dyrektor - mgr Katarzyna Miezian

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcące ()