Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

                                                                                             

   

 

znak sprawy: A-271-16/2016

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(oznaczana dalej jako SIWZ)

 

dla postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

 

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa i instalacja automatyki bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25

 

CZĘŚĆ I 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, 30-329 Kraków, tel.: (12) 266-03-64, faks: (12) 266-03-64 wew. 27, e-mail: administracja@dpspraska.pl,

www. dpspraska.pl

 

CZĘŚĆ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz.2164 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

CZĘŚĆ III

PODWYKONAWCY

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonania dowolnej części zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania tych części zamówienia w ofercie (Załącznik 1 do SIWZ) i podania firm podwykonawców.

 

CZĘŚĆ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji zamówienia  do dnia 10 grudnia 2016 roku.

 

CZĘŚĆ V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja automatyki bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25, która obejmuje:

-   dostawę centrali wraz z oprogramowaniem i osprzętem,

-   montaż elementów domofonowych, bramowych, sygnalizacyjnych,

-   wykonanie wykopów i ułożenie kabla.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A.

 

Dostawa wraz z instalacją będą wykonywane na terenie, na którym znajduje się budynek czynny – mieszkańcy będą zamieszkiwać w budynku w czasie wykonywania robót. Wykonawca będzie obowiązany do organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi robotami.

Wykonawca będzie obowiązany do:

–    utrzymywania drożności komunikacyjnej dróg i chodników,

–    na czas i w miejscu wykonywania prac - osłonięcia szczelną obudową miejsc w których będą prowadzone prace zabezpieczające,

–    każdego dnia po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu,

–    organizacja wejść i wyjść pracowników Wykonawcy oraz dostawy materiałów na teren DPS zostanie ustalona w protokole przekazania terenu budowy.

 

Zamawiający przewiduje wykonywanie robót w godz. 8.00 do 17.00 w dni robocze. W przypadku konieczności wykonywania prac w godzinach innych niż wskazane, Wykonawca będzie obowiązany uzgodnić zmiany z Zamawiającym.

Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, nazwa własna, znak towarowy, patent lub pochodzenie, to wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały o parametrach nie gorszych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia została przywołana norma, polska aprobata techniczna lub polskie specyfikacje techniczne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z osobą wskazaną w części VIII SIWZ.

Wykonawca odpowiada za organizację robót oraz BHP.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

38820000-9 - Urządzenia zdalnie sterowane

48219100-7 - Pakiety oprogramowania bramowego

 

CZĘŚĆ VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1)   w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie i instalacji automatyki bramy o wartości co najmniej 10 000,00 zł,

2)   nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22.

 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni łącznie spełniać warunek, o którym mowa w pkt 1.

 

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1, może polegać na zdolnościach innych podmiotów. W takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody, w szczególności zobowiązanie, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 

CZĘŚĆ VII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 

1.  Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części VI SIWZ.

2.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, Wykonawca składa w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2.1 i Załącznik 2.2 do SIWZ.

3.   Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust. 2 składa każdy Wykonawca, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnianie.

4.   Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w części VI pkt 1, polega na zdolnościach innych podmiotów, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 

UWAGA:  Oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w formie pisemnej w oryginale. Oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

VII. 1  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

 

1.  Zamawiający, w dniu w którym oferty zostaną otwarte (część XI SIWZ), niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji, przekazuje Zamawiającemu, bez wezwania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (według wzoru określonego w Załączniku 3 do SIWZ).

2.  W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3.  Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.

4.   Oświadczenie, o który mowa w ust. 1, składane jest w oryginale. Oświadczenie sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej części SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).  

 

CZĘŚĆ VIII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW , A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.  Zgodnie z wyborem Zamawiającego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu.

2.   Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marcin Stolarski, Pani Agnieszka Czak tel.: (12) 266-03-64, faks: (12) 266-03-64 wew. 27 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

   

CZĘŚĆ IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

CZĘŚĆ X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo co najmniej podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

2.   Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do SIWZ), wypełniając wszystkie rubryki formularza.

3.   Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia i podać firmy podwykonawców.

4.   Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

5.   Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.

6.   Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w części VII SIWZ.

7.   Ofertę wraz z oświadczeniami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25, 30-329 Kraków

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: A-271-…./2016

Dostawa i instalacja automatyki bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25 – OFERTA

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy

 

CZĘŚĆ XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II  w Krakowie
ul. Praska 25 (sekretariat), w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. do godz. 10.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się w siedzibie Zamawiającego.

 

Oferty zostaną otwarte w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Praska 25, w dniu 4 listopada 2016 r. godz. 10.30.  

 

CZĘŚĆ XII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca powinien w oparciu o opis przedmiotu zamówienia:

-   podać cenę oferty brutto,

-   podać kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

 

Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym  koszty organizacji prac itp.

Tak obliczona cena oferty będzie ceną ryczałtową, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XIII  SIWZ).

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

 

Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

   

CZĘŚĆ XIII

KRYTERIA OCENY OFERT, ICH WAGI ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 

Kryterium

znaczenie

1)   cena

2)   okres gwarancji

60 %

40 %

 

Zamawiający dokona oceny ofert wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:

 

·       według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

pc = (cm/c)´100 pkt,

gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej oferty.

 

·            według kryterium „okres gwarancji” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

pg = (g/gM)´100 pkt,

gdzie gM oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród okresów gwarancji podanych we wszystkich ofertach, zaś g oznacza okres gwarancji podany w danej ofercie. Jeżeli okres gwarancji podany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż 10 lat, dla oceny ofert Zamawiający przyjmuje okres gwarancji równy 10 lat.

 

Ocenę oferty stanowić będzie liczba punktów (P) równa:

 

P = pc ´ 0,60 + pg ´ 0,40.

 

Ta spośród ofert, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Jeżeli nie można wybraćnajkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy, ta spośród ofert, która uzyska największą liczbę punktów (która zostanie najwyżej oceniona), będzie ofertą najkorzystniejszą.

 

CZĘŚĆ XIV  

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.      Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy.

3.      Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu informacje niezbędne do przygotowania projektu umowy, zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik 4 do SIWZ).

 

CZĘŚĆ XV

WADIUM

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

CZĘŚĆ XVI

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

CZĘŚĆ XVII

WZÓR UMOWY

 

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 4 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę.

 

CZĘŚĆ XVIII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1.       Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.       Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.       Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.       Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.       Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

6.       Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art. 180 – 198 ustawy.

7.       Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

8.       Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

 

 

 

Kraków, dnia 27.10.2016 r.

 

W załączeniu:

1.formularz „Oferta” (Załącznik 1)

2.oświadczenie (Załącznik 2.1)

3.Załącznik (2.2)

4.oświadczenie o grupie kapitałowej (Załącznik 3)

5.wzór umowy (Załącznik 4)

6.Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik A)