BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Sekcji Strategii i Rozwoju


1. Wymagania formalne

1. Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.).

2. Wykształcenie wyższe.

3. Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

4. Posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej.

 2. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość następujących aktów prawnych:

a. ustawa o pomocy społecznej,

b. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c. ustawa kodeks postępowania administracyjnego,

d. ustawa o pracownikach samorządowych,

e. ustawa o samorządzie gminnym,

f. ustawa o samorządzie powiatowym,

2. Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną.

3. Umiejętność analizy kompetencji pracowników w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw oraz motywowania pracowników do zmian i podejmowania wyzwań.

4. Elokwencja, umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji.

5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym.

6. Pożądane cechy osobowości: sprawność organizacyjna, dokładność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie, kreatywność.

 3. Zakres obowiązków

1. Organizowanie pracy Sekcji Strategii i Rozwoju, której zakres działania określa Regulamin Organizacyjny MOPS w Krakowie.

2. Nadzór nad prawidłową pracą Sekcji Strategii i Rozwoju.

3. Wyznaczanie zadań bieżących i okresowych podległym pracownikom.

4. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych własnych oraz wnioskowanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników.

5. Dbałość o pozytywny wizerunek MOPS w Krakowie.

6. Współpraca z kierownikami innych wewnętrznych komórek organizacyjnych w zakresie objętym działaniem Sekcji Strategii i Rozwoju.

7. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Sekcji Strategii i Rozwoju dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż. oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych.

8. Okresowe przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zadań realizowanych przez pracowników oraz samokontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań.

9. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska poleconych przez bezpośredniego przełożonego

 4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Wynagrodzenie zasadnicze: od 2900,00 złotych do 3800.00 złotych, inne dodatki wynikające z obowiązującego Regulaminu Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie. Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

 5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. cv,

3. dokument poświadczający wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)

4. dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,

5. oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko kierownika SR „

8. opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS.”

 

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dział Personalny MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14. Koperta musi zawierać adnotację „Konkurs – Kierownik Sekcji Strategii i Rozwoju” w terminie do dnia 7 listopada 2016 r. Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

 

 


7. Ilość etatów
    1

Ośrodek w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 Dyrektor

Witold Kramarz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Kierownik SR)